KS Bedrift bifaller justerte regler for graving i veier. (Illustrasjonsfoto: Alta Kraftlag)

Etter mange år med diskusjoner om ansvar og rettigheter for de ulike aktørene som enten eier veier eller har behov for ledninger og rør under eller langs veier har det skjedd mye positivt det siste året.

Av: Asle Strand, KS Bedrift

I sommer ble det sendt ut en høring om endringer av ledningsforskriften. KS Bedrift bifaller endringsforslagene og vil levere en høringsuttalelse som støtter de justeringer som foreslås. Forslagene er i hovedsak tatt godt imot av alle ledningsaktørene og i særdeleshet av fiberaktørene.

 Siktemålet med endringene i ledningsforskriften er dels å skape større grad av balanse mellom veginteressen og ledningsinteressen om tilgang til knappe arealer i veggrunnen. Dernest er det et ønske om å redusere kostnadene ved anlegg og flytting av ledninger. Det er også et ønske å få like regler for hele landet og mest mulig ensartet praksis mht. fastsetting av vilkår mv. for ledningsarbeider.

I høringsnotatet foreslås regelendringer som skal tydeliggjøre at ledningsinteressen skal vektlegge mer likeverdig med veginteressen i forbindelse med ledningstiltak. Det gis nærmere regler om ledningseiers rett til framføring av ledningsanlegg og nærmere regler om interesseavveininger.

Prinsippet om flytteplikt for egen kostnad endres ikke, men det gir regler som innebærer begrensinger i adgangen til å fastsette tyngende vilkår i ny tillatelse til plassering av ledningen når kravet om flytting er begrunnet i andre forhold enn rene vegtiltak. Dette har bl.a. betydning for hvor langt vegmyndigheten kan gå når det gjelder å stille krav om omlegging fra luftstrekk til jordkabel

Minimumskrav til gravedybder foreslås forskriftsfestet. Det foreslås at avvik fra disse kravene bare kan vedtas av vegmyndigheten når det foreligger særlige grunner eller etter skriftlig avtale mellom partene. Ved legging av ledninger i eksisterende veger kan vegmyndigheten ikke kreve større gravedybde/overdekning enn 80 cm for ledninger som krysser eller ligger i riksveg, 60 cm for ledninger som krysser eller går langs annen veg, 40 cm for rør med en diameter inntil 125 mm som krysser eller går langs riksveg eller annen veg, 40 cm for ledninger i terreng ved siden av riksveg eller annen veg. Ved bruk av særskilt egnede metoder skal grunnere dybder tillates når vegmyndigheten finner det forsvarlig.

Tidligere i år ble siste del av Norsk Standard 3070 Samordning av ledninger i grunnen publisert. Den fastsetter standard for avstandskrav mellom ledninger og kostnadsfordeling for fellesgrøfter.

Til sammen nærmer vi oss gode løsninger på et komplisert område. Det gjenstår fortsatt noe om standardiserte graveforskrifter på detaljnivå, men vi har kommet langt og bygging og drift av infrastruktur blir både enklere og billigere med de løsninger som er vedtatt og foreslått.

Forslagene vil primært berøre anlegg i byer og tettbygde strøk hvor det er trangt om plassen og veigrunn må brukes som fremføringsvei for ledninger. Våre medlemmer har mye av sin infrastruktur i områder med god plass og få konflikter på dette området. I tillegg har vi inntrykk av at det er lange tradisjoner for å finne gode løsninger til felles beste for alle. Den nye forskriften vil likevel være nyttig for alle i de tilfellene det oppstår diskusjoner både lokalt og i forhold til eiere av fykesveier og riksveier.