Godt driftsresultat, men minus i resultat etter skatt. Det er status for Østfold Energi etter første halvår, her illustrert med bilde av kraftverk og sluser i Ørje i Østfold. (Foto: Østfold Energi)

For Østfold Energi bidro høy produksjon og økte kraftpriser til en omsetningsøkning og en bedring i driftsresultatet på 25 prosent i første halvår.

Kilde: Østfold Energi

Ordinært resultat før skatt var 31 millioner kroner. En høy skattekostnad, bokførte restruktureringskostnader samt svekkede resultater fra tilknyttede selskaper bidro til at selskapets resultat etter skatt endte på – 5,7 millioner kroner.

Selskapets driftsinntekter endte på 282 millioner kroner mot 262 millioner kroner i 2016, en økning på 7 prosent. Omsetningsøkningen knyttes til økte kraftpriser og økt produksjon innenfor fjernvarme. Energiproduksjon i selskapet ble 3 prosent lavere enn første halvår i fjor.

Forretningsområdet vannkraft har hatt god drift og leverer en økning i EBITDA på grunn av økte kraftpriser. Oppnådd salgspris var 269 kr per MWh, mot 229 kr per MWh i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent. Forretningsområdet varme doblet EBITDA mot fjoråret, med en kombinasjon av økte priser og økt volum.

Østfold Energis driftsresultat endte på 98 millioner kroner, mot 78 millioner kroner i samme periode i 2016. før.

– Vi har hatt god drift og god produksjon, og vi er tilfredse med at kraftprisene nå har økt fra et svært lavt nivå. Målt mot fjoråret ser vi en bedring i både driftsresultat og EBITDA. Det som trekker resultatet ned er en høy skattekostnad, bokførte restruktureringskostnader samt svakere resultater fra tilknyttede selskaper. Dette gir i sum et negativt resultat etter skatt i første halvår, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

Tilknyttede selskaper og felleskontollert virksomhet bidro samlet sett med en resultateffekt på – 10 millioner kroner. Bidraget i fjor var 49 millioner kroner, da selskapets deleide vindkraftutbyggingsselskap Zephyr fremla et meget godt halvårsresultat som følge av salg av aksjer i Tellenes Vindpark AS.

Zephyr bygger for tiden Norges største vindpark på Tellenes i Rogaland for BlackRock, verdens største kapitalforvalter. Utbyggingen av vindparken på 150 MW går etter planen og har offisiell åpning 20. september. Utbyggingen er forventet å gi Zephyr et positivt økonomisk bidrag i andre halvår 2017.

Resultatforbedringsprogram

Resultatforbedringsprogammet LØFT 2020+ er godt i gang og flere kostnadsreduserende tiltak er allerede iverksatt. Fra 2020 skal dette programmet gi en årlig besparelse på 28 millioner kroner. I halvårsregnskapet er det bokført restruktureringskostnader knyttet til dette programmet på til sammen 13 millioner kroner. Dette er en engangskostnad.