Med nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget, her illustrert med Ørredalsfossen, markerer OED at det ikke er fritt fram for vannkraftutbygging her i landet . (Foto: Torill Refsdal Aase)

Olje- og energidepartementet har i dag avslått søknadene fra BKK Produksjon AS og Øystese Kraft AS om henholdsvis overføring av vann fra øvre del av Øystesevassdraget og utbygging av nedre del.

Kilde: OED

– Regjeringen ønsker at vi skal utnytte våre fornybare energiressurser. Samtidig må vi ta vare på verdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. I denne saken har vi besluttet at hensynet til det siste må veie tyngst. At vassdraget er urørt fra fjord til fjell gjør at området har stor verdi som turområde for folk i hele regionen, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Øystesevassdraget har særskilte kvaliteter knyttet til landskap og friluftsliv. Dette er verdier det er viktig å bevare. Etter en helhetlig vurdering har vi kommet til at begge søknadene avslås av hensyn til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Øvre del av Øystesevassdraget er en av få elver i Kvamsfjella uten tyngre tekniske inngrep. Selv om de fysiske inngrepene ved en overføring er relativt begrensede, finner departementet, på bakgrunn av eksisterende vannkraftinngrep i samme fjellområde, at de samlede ulempene for landskap og friluftsliv er betydelige, og må regnes som større enn fordelene ved om lag 41,5 gigawattimer (GWh) økt regulerbar kraftproduksjon.

Nedre del av Øystesevassdraget har mindre verdi for landskap og friluftsliv enn den øvre delen, men omfattende kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold har blant annet dokumentert sårbare rødlistede mose- og lavarter i området. Det er usikkert om de avbøtende tiltakene som følger kraftutbygging her vil være tilstrekkelige for å ivareta disse verdiene. Departementet har kommet til at ulempene ved utbygging av nedre del er større enn fordelene ved 63,3 GWh i økt kraftproduksjon, alternativt 44,3 GWh om både øvre og nedre del skulle bygges ut.