- Nettselskapenes utrullingsplan er lagt opp slik at vi skal komme i mål med utrulling av automatiske strømmålere innen 1.1.2019. Det kan selvfølgelig oppstå nye utfordringer underveis, men jeg er sikker på at vi vil lykkes, sier Thomas Thiis, programsjef i SORIA og daglig leder i Validèr.

SORIA, Norges største samarbeid om anskaffelse, utrulling og drift av AMS-målere avsluttes 30. september 2017.

Kilde: Validèr

Program SORIA ble etablert i 2014 etter at 26 nettselskaper fra Varanger i nord til Haugaland i sør inngikk en samarbeidsavtale om felles innføring og drift av AMS. SORIA har fått frem en kostnadseffektiv og fremtidsrettet løsning for de deltakende selskapene. Resterende leveranser fra programmet, som videre oppfølging av systemkontrakten med NURI Telecom og ferdigstillelse av nødvendige integrasjoner, videreføres i regi av Validér.  Nettselskapene håndterer prosjektering og gjennomføring av egen utrulling sammen med montasjeleverandørene.

Fra prosjekt til drift.
Etter en intensiv og omfattende anskaffelses-, prosjekterings- og testperiode nådde programmet sitt høydepunkt ved endelig godkjennelse av systemløsningen i august. SORIA-programmet har nådd et vekslingsfelt hvor det naturlig tilfaller det enkelte nettselskap og region mer ansvar og kontroll knyttet til egen utrulling. Videre er nettselskapenes felles driftsselskap Validér vel etablert og klar for å overta systemdriften av 750.000 målere. Basert på dette har programmets styringsgruppe besluttet å avslutte program SORIA med virkning fra 30. september 2017, og overføre resterende felles leveranser til Validér.

Gevinst gjennom samarbeid
– Det har vært en spennende reise med flere teknologiske utfordringer som er løst underveis. Gjennom samarbeidet har vi hatt en unik tilgang på fagkompetanse fra ulike deler av landet, og vi har bevist at sammen står man sterkere. Å gjøre ting i felleskap skaper også økonomiske fordeler, gjennom anskaffelser og prosjektering, sier Thomas Thiis som er programsjef i SORIA og daglig leder i Validér. Det gjenstår fortsatt noen utfordringer knyttet til integrasjoner for nettselskapenes egne fagsystemer, montasjeleverandørenes arbeidsordresystemer og Validér sitt sentralsystem. Validér tilføres ekstra ressurser i en overgangsfase for å sikre ferdigstillelse av valgte løsninger.

Fornøyde kunder
SORIA har gjennomført kundeundersøkelser i de områdene som har startet utrulling, og resultatene har så langt vært positive. – Det er viktig for nettselskapene at kundene får en positiv opplevelse av AMS-innføringen. Vi gjennomfører derfor kundeundersøkelser for å finne ut om nettselskapene innfrir kundenes forventninger til informasjon, booking og selve målerbyttet. Møtet mellom kunde og montør påvirker nettselskapets omdømme i stor grad, det er derfor gledelig at montørene får svært gode tilbakemeldinger, sier Thiis.

Validér
Nettselskapenes felleseide driftsselskap Validér vil være bindeleddet mellom den automatiske måleren, nettselskapet og den offentlige datahuben Elhub. Samarbeidets kommunikasjonsløsning baserer seg på en kombinasjon av radio og mobilt bredbånd. Nylig inngikk Validér avtale med Atea om kjøp av inntil 1 million SIM kort, en rammeavtale som gir Validér rom for ytterligere tjenestesalg. Måledata fra Varanger i nord og Haugaland i sør skal samles inn, verifiseres og om nødvendig estimeres før oversendelse til Elhub og nettselskapene. Videre vil Validér tilby verktøy og tjenester innenfor analyse av store datamengder.

2500 målere per dag
SORIA-samarbeidet har nettopp passert 55 000 målerbytter, og stadig flere av de 26 nettselskapene starter nå egen utrulling. I løpet av høsten vil 18 av nettselskapene i SORIA være i gang med sin utrulling. Utrullingstakten vil variere fra selskap til selskap avhengig av selskapets størrelse. På det meste vil nettselskapene i SORIA-samarbeidet montere ca. 2500 målere hver dag.