Dette innlegget med synspunkter på selskapsmessig og funksjonelt skille i energiselskap er skrevet av Atle Strand, fagleder i KS Bedrift. (Foto: KS Bedrift)

Arbeidet med forskriftene for selskapsmessig og funksjonelt skille går mot slutten. Vi henstiller NVE om å utforme forskriftene så fleksible som mulig.

Av: Asle Strand/KS Bedrift 

I NVE-bygget på Majorstua går arbeidet for fullt denne høsten. Blant flere tunge saker i sluttfasen er det spesielt én forskrift bransjen venter på: Forskriften om det selskapsmessige og funksjonelle skillet. Energiloven er kontroversiell både i og utenfor bransjen selv. I løpet av valgkampen ble den trukket frem som eksempel på en sentraliseringstendens som rammer de små og lokale selskapene spesielt hardt. Et forskriftsarbeid er dermed blitt et element i en av de store, politiske debattene her til lands. KS Bedrift Energi mener NVE må forholde seg nøytralt, og ikke nedsette sentralisering i forskrift.

Avstanden fra Majorstua til det lokale kraftselskapet kan tidvis føles lang. Vi antok at da NVE inviterte bransjeorganisasjonene og flere av våre medlemsselskap til å delta i en referansegruppe for forskriftsarbeidet, var det for å redusere denne avstanden. Mens det er bra at direktoratet ønsker å få innblikk i hvordan den daglige driften i et kraftselskap ser ut, har ikke denne dialogen helt gått som forventet. Blant annet stiller vi spørsmålstegn ved NVEs manglende oppsummering av argumenter fra bransjen, og fraværet av konklusjoner i referansegruppas møter.

Sammen med Distriksenergi har vi skrevet et brev vi håper NVE leser og tar innover seg i sluttspurten I dette brevet henstiller vi NVE om å utforme forskriften slik at den åpner for lokale tilpassinger, heller enn å være detaljert og uttømmende. I god forvaltningsånd mener vi dette er viktig. Når Stortinget behandlet Energiloven, tilsa merknadene fra flertallet at forskriften skulle gjenspeile praksisen i selskap som allerede hadde innført skillet. Denne praksisen ga selskapene armslag til å organisere driften på den mest hensiktsmessige måte. En slik linje bør NVE legge seg på i forskriftsarbeidet. Blant de viktige elementene vi setter søkelyset på i brevet, er definisjonen av ledelse, overskuddskapasitet og reguleringen av fiber – alle viktige funksjoner i kraftselskapene.

Energi Norge er blitt invitert inn som medforfatter av brevet. Dette har Energi Norge avslått. Vi mener det er synd bransjen ikke står samlet i dette spørsmålet. Samtidig belyser avslaget et sentralt poeng: Loven om det selskapsmessige og funksjonelle skillet legger i første rekke hindre i veien for de små og mellomstore selskapene. Driften i de store påvirkes i mindre grad. Som nøytralt forvaltningsorgan bør NVE ha dette langt fremme i pannebrasken når punktum settes for forskriftsarbeidet.

Les brevet fra KS Bedrift Energi og Distriktsenergi til NVE her.