OED har gitt Lyse tillatelse til å overføre vann fra Hefteholstjørna (bildet) til reguleringsmagasinet Lyngsvatn. (Foto: Lyse)

I statsråd er Småkraft AS gitt tillatelse til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk i Forsand kommune, Rogaland. Samtidig har Lyse Produksjon AS fått tillatelse til å regulere og overføre vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.

Kilde: OED

Vannkraftutbyggingene kan samlet bidra med en årlig produksjon på om lag 54 gigawattimer (GWh), som tilsvarer årsforbruket til om lag 2 700 husstander.

– Utbyggingene vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Det er viktig å prioritere prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraft. Overføringene av vann til Lyngsvatn vil sørge for mer regulerbar kraftproduksjon i Lysebotn, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Virkninger for landskap, friluftsliv og naturmangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Det er lagt stor vekt på avbøtende tiltak og prosjekttilpasninger som reduserer ulempene, samtidig som søknadene om utbygging av Øvre Dalaåna og regulering og overføring av Longatjørna avslås. 

Forsand kommune vil få årlige inntekter gjennom skatter og avgifter. Utbyggingene vil medføre lokale næringsinntekter og økt sysselsetting i regionen i form av leveranser av varer og tjenester.

Olje- og energidepartementet har samtidig avslått søknaden fra Småkraft AS om tillatelse til bygging av Songesand kraftverk, som er et vannkraftprosjekt uten reguleringer. Departementet har i avslaget lagt avgjørende vekt på Skurvedalens verdi for landskap, friluftsliv og naturmangfold. Samlet belastning i området har også vært et vesentlig hensyn i konsesjonsbehandlingen.