Naturvernforbundet frykter store skader av strømkabel til Skottland som følge av effektkjøring i landets kraftverk, her illustrert med Klosterfoss kraftverk i Skiens-vassdraget. (Foto: Akershus Energi)

Seks natur- og miljøorganisasjoner ber om grundig vurdering av miljøkonsekvensene før søknaden om bygging av strømkabel til Skottland behandles. Organisasjonene frykter store skader av effektkjøring i norske vassdrag.

Av: Tor Bjarne Christensen, Naturvernforbundet

Seks natur- og miljøorganisasjoner ber om grundig vurdering av miljøkonsekvensene før søknaden om bygging av strømkabel til Skottland behandles. Organisasjonene frykter store skader av effektkjøring i norske vassdrag.

– Vi kan ikke tillate mer effektkjøring før konsekvensene for sårbare norske vassdrag er grundig vurdert. Behandlingen av Skottlandskabelen må vente, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening og Den Norske Turistforening ber nå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å avvente behandlingen av Skottlandskabelen.

«Våre organisasjoner vil med dette utrykke vår bekymring over manglende utredning av konsekvenser for natur og friluftsliv. Vi ber om at det gjennomføres frittstående faglige konsekvensvurderinger for planlagt utvikling av nettet, mulig økt effektkjøring i eksisterende kraftverk og behov for utbygging av ytterligere kraftproduksjon som følge av ny europeisk tilknytning. Behandlingen av konsesjonssøknad for Skottlandskabelen bør avventes inntil en slik vurdering foreligger», står det å lese i et brev de seks organisasjonene nå har sendt til NVE.

En strømkabel til Tyskland er nå under bygging, og det er gitt konsesjon til en kabel til Storbritannia. Nå ligger en søknad om bygging av ytterligere en kabel, denne til Skottland. Ved effektkjøring reguleres vannføringen i elvene hurtig og ofte, for å utnytte endringene i kraftprisene i utlandet.  Det fører til ustabil vannføring med lavere biologisk produksjon og problemer blant annet for fisk, insekter og bunndyr. Effektkjøring kan også ramme bever, oter og fugler. I en rapport fra Multiconsult i august 2017 slås det fast at effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet i elvene. Ungfisk, insekter og bunndyr blir strandet som følge av raske reduksjoner i vannføringen.

– De økologiske konsekvenser av effektkjøring vil kunne komme i konflikt med både vannforskriften og naturmangfoldloven, sier Ask Lundberg.

«Økosystemene knyttet til elver, våtmarker og vann er under press. Utbygging for kraftproduksjon er fortsatt betydelig, med påfølgende inngrep i norsk vassdragsnatur. Dette kan være medvirkende til et stigende antall landlevende rødlistearter. Utbygging, produksjon og overføring av energi påvirker naturen og derigjennom muligheten til å drive jakt, fiske og friluftsliv», står det i brevet.