Sammen har DSB og Nkom gitt faglig innspill til neste generasjon nødnett. (Illustrasjonsfoto: DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt et felles faglig innspill til beslutningsprosessene knyttet til realisering av neste generasjon nødnett.

Kilde: DSB

Dagens Nødnett, som eies og forvaltes av DSB, tilbyr samfunnskritiske kommunikasjonstjenester til sine brukere, og statens driftskontrakt for Nødnett varer frem til utløpet av 2026. I tillegg til taletjenester har nød- og beredskapsetatene et økende behov for mobile bredbåndstjenester til kritisk bruk, som ikke kan tilbys gjennom dagens Nødnett. Det er derfor behov for å finne en løsning for neste generasjon nødnett (NGN) som kan tilby mobile bredbåndstjenester.

Regjeringen har i Digital agenda for Norge uttrykt at ekommyndigheten og berørte departementer sammen skal legge til rette for gode kommunikasjonstjenester for nød- og beredskapsetatene, og at regjeringen vil arbeide for at de kommersielle mobilnettene i størst mulig grad skal kunne bære framtidige tjenester for nød- og beredskapsaktørene.

I forbindelse med tildelingen av 700 MHz-båndet til mobile tjenester har Nkom anbefalt Samferdselsdepartementet (SD) at frekvensbåndet gjøres tilgjengelig for kommersielle mobilnett og at NGN realiseres i mobilnettene, fordi dette vil gi den samfunnsøkonomisk beste utnyttelsen av frekvensressursene. Med en slik løsning vil også nød- og beredskapsbrukere nyte godt av teknologi- og tjenesteutviklingen i de kommersielle mobilnettene.

For at NGN skal kunne realiseres i kommersielle mobilnett må nettene tilby nødvendig funksjonalitet, dekning, sikkerhet og robusthet. DSB og Nkom mener at myndighetene har relevante virkemidler for å oppnå dette gjennom kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser, men understreker at det gjenstår arbeid med å konkretisere virkemidlene. Slike tiltak forutsetter at det bevilges tilstrekkelig med midler til dette, men tiltakene vil komme hele befolkningen til gode ved at mobilnettene vi alle benytter vil bli sikrere og mer robuste.

En beslutning om hvordan neste generasjon nødnett konseptuelt skal realiseres, bør etter DSBs og Nkoms mening komme samtidig med beslutningen om bruken av 700 MHz-båndet. Ved valg av løsning må det samtidig foreligge en intensjon om hvordan løsningen skal realiseres økonomisk.