Det er planlagt at vindparken i Faurefjell vil ha en samlet installert effekt på inntil 60 MW. Dette vil kunne gi en samlet gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på inntil ca 180 GWh. (Illustrasjon: HybridTech)

OED har stadfestet NVEs vedtak om konsesjon til HybridTech for bygging og drift av Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Kilde: OED

– Faurefjell vindkraftverk er et godt vindkraftprosjekt. Vindkraftverket gir samtidig en god utnyttelse av de planlagte nettanleggene gjennom tilknytning til Bjerkreim transformatorstasjon. Med Faurefjell styrkes den samlede økonomien for vindkraften i den såkalte bjerkreimsklyngen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Konsesjonen til Faurefjell vindkraftverk omfatter inntil 60 megawattimer (MW) med en anslått årlig produksjon på rundt 180 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9 000 husstander.

NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til hubro, naturtyper og landskap. Med de avbøtende tiltakene som er fastsatt for disse natur- og miljøinteressene, har departementet konkludert med at det skal gis konsesjon.