Det vil fortsatt være tillatt å avtale strømutkobling med bedriftskunder, uten at det medfører KILE-kosrnader. (Illustrasjon: NEK)

NVE foreslo å fjerne muligheten til å ikke registrere og rapportere avbrudd der utkobling er koordinert med sluttbruker, et forslag KS Bedrift Energi motsatte seg. Nå beholdes muligheten hvor utkobling er avtalt med næringskunder.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

I fjorårets høring om endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften, foreslo NVE å fjerne denne muligheten. Dette innebærer at det pålegges KILE selv om kunden ikke har behov for strømforsyning, og det er opprettet avtale mellom nettselskap og kunde. Bakgrunnen for NVEs forslag var at direktoratet mener nettselskapene har insentiver til å bruke bestemmelsen videre enn det som var intensjonen.

I vår høringsuttalelse påpekte vi at mange avtaler kommer i stand på kundens initiativ, eksempelvis i forbindelse med at større næringskunder skal oppgradere utstyr og anlegg. Vi påpekte også at endringen er uheldig ettersom utviklingen går mot mer fleksibilitet i strømnettet, og at det i den sammenhengen kan være positivt for nettselskapene å inngå frivillige avtaler om utkobling.

I endelig forskriftstekst snur NVE delvis i spørsmålet og opprettholder adgangen til å inngå avtaler om utkobling med næringskunder, uten at avbruddet skal registreres og rapporteres.

«Dette er en viktig presisering fra NVEs side. I henhold til direktoratets egen formulering er KILE en insentivregulering som gir økonomisk motivasjon til riktig ressursallokering. Vi mener nettopp slike avtaler om midlertidig utkobling vil kunne være eksempel på riktig ressursallokering», sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

Tidsfrister innføres.

Andre deler av forskriftsendringene dreier seg om forholdet mellom nettselskap og sluttbrukere, og nettselskap og kraftprodusenter. Blant annet innføres tidsfrister for deling av informasjon om driftsforstyrrelser eller en planlagt utkobling. Informasjonen skal gå mellom det ansvarlige nettselskapet og nettselskap som har berørte sluttkunder. Det innføres også en ny bestemmelse som skal sikre at kraftprodusenter ved avbrudd skal få levere kraft ut på nettet igjen uten ugrunnet opphold.

Les NVEs vurdering av høringsinnspillene og endelige forskriftsendringer her.