Overgangen til AMS-målere etterlater seg rundt 2,5 millioner gamle strømmålere. Dette er en påminnelse om at de blir forsvarlig tatt hånd om. (Foto: RENAS)

Ved rundingen av årsskiftet hadde halvparten av landets husholdninger fått nye strømmålere. Hva med de gamle? Hva skjer med dem?

Vi har god tro på at de blir forsvarlig tatt hånd om, forteller Bjørn Arild Thon, adm.direktør i RENAS, landets ledende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Når installasjonen av nye målere er fullført ved slutten av inneværende år er det viktig å ettergå hvor de gamle blir av. I alt dreier det seg om 2,5 millioner av dem.

De gamle målerne representerer en betydelig miljøutfordring, fortsetter Thon. – I mange av dem er det blant annet miljø- og helseskadelige fragmenter av kvikksølv, bly og bromerte flammehemmere. Det er viktig å unngå at dette ikke kommer på avveier, men går inn i et kretsløp for forskriftsmessig behandling.

RENAS har ingen grunn til å tro at nettselskapene ikke er seg sitt ansvar bevisst i denne sammenheng. De fleste er med i returordninger for denne type avfall. Derfor er dette mest ment som en påminnelse om hvor viktig det er å være seg sitt ansvar bevisst og fullføre løpet med  forsvarlig håndtering av de gamle målerne, avslutter han.

Med rundt 100 innsamlingspunkter og 14 behandlingsanlegg er RENAS et ledende EE-returselskap.Selskapet har 3100 medlemmer, av dem mange energiselskap, og samlet i 2016 inn 60 000 tonn med elektrisk og elektronisk avfall. Gjenvinningsgraden på det som blir levert inn er på 97 prosent.