Med strammere regler for adferd i strømmarkedet åpnes det for at NVE kan ilegge overtredelsesgebyr.

OED har vedtatt endringer i energilovforskriften som innfører markedsadferdsregler. Disse trer i kraft 1. mars 2018.

Kilde: NVE

Det innføres forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel, og krav til offentliggjøring av innsideinformasjon i et nytt kapittel i energilovforskriften. I tillegg får NVE myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av de nye bestemmelsene. Markedsadferdsregler vil inngå som en del av den offentligrettslige reguleringen av engrosmarkedet for kraft. Dette vil gi mer enhetlige vilkår og likebehandling av aktører som handler på tvers av landegrenser i det felles nordisk-baltiske kraftmarkedet og for aktører som handler internt i Norge på ulike markedsplasser. Endringene er en delvis tilpasning til REMIT og begrenses til å gjelde fysisk krafthandel. 

NVE sendte et forslag til endring i energilovforskriften ut på høring juni 2017. Etter høringsfristen ble alle innspill vurdert før NVE sendte forslag til endring og oppsummering av høringsuttalelser til OED i desember.