Haugaland Kraft og Fitjar Kraftlag søker saman i vest, her illustrert med sentrum i Fitjar kommune. (Foto: Wikipeda)

Haugaland Kraft AS og Fitjar Kraftlag SA går i forhandlingar om å konvertera Fitjar Kraftlag sin eigarpost på 3,4 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eigarskap i Haugaland Kraft.

Kelde: Haugaland Kraft

Partane er nå einige om å starta forhandlingar om ein intensjonsavtale om aksjebyte der ein ynskjer å konvertera Fitjar Kraftlag sin eigarpost i SKL til eigarskap i Haugaland Kraft. Dette ynskjer ein å gjennomføra ved at Fitjar Kraftlag sine aksjar i SKL vert ført over til Haugaland Kraft, mot at Fitjar Kraftlag får eit vederlag i aksjar i Haugaland Kraft. Vidare vil partane vurdera eit utvida samarbeid på fleire område i forhandlingane. Haugaland Kraft er eigar av regionalnettet i vårt område og ein naturleg samarbeidspartnar.

I tillegg har det vore eit mangeårig tett samarbeid på leveranse av Altibox tenester, seier Agnar Aarskog, styreleder i Fitjar Kraftlag. Haugaland Kraft vil med dette få inn ein ny eigar med kompetanse som er viktig for våre forretningsområde og utvikling av eit stort regionalt selskap, seier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga.

Dette vil også bidra til å styrke beredskapen i heile regionen. Haugaland Kraft vil med denne transaksjonen styrke sitt eigarskap i Sunnhordland Kraftlag med mål om å utvikle Sunnhordland Kraftlag til eit sterkt nasjonalt selskap med regional tilknyting til Stord og Sunnhordland. Fitjar Kraftlag er organisert som eit samvirkeføretak og har nett, produksjon, omsetnad og breiband organisert i eit og same selskap.Fitjar Kraftlag eig i tillegg aksjar i Midtfjellet Vindkraft AS og SKL.

 Haugaland Kraft er konsernorganisert og består av morselskap og 4 dotterselskap. Selskapa sitt kjerneområde er kraftdistribusjon, energiomsetnad, fibertenester samt kommersialisering av nye tenester knyta til kjerneområda. SKL er en del av Haugaland Kraft konsernet der ein eig 53,3 % av aksjane. Begge selskapa har intensjon om å kome til ein snarleg avtale som kan leggjast fram for styre og eigarar.