Endringer i den såkalte ledningsforskriften sikrer mer like forhold for alle i bakken, noe som også er positivt for nettselskapene. (Illustrasjonsfoto: Oppdal Everk)

Vi er i det store og hele positivt innstilt til endringene i ledningsforskriften. Den legger til rette for en større grad av likebehandling av aktørene som har aktiviteter knyttet til ledningsbunden infrastruktur i bakken.

Det er næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ulf Møller, som sier dette i en kommentar til de nylig gjennomførte endringene i ledningsforskriften. I denne forbindelse påpeker regjeringen at det blir enklere og billigere å bygge bredbåndsnett i hele landet.

For nettselskapene er det primært fire forhold som gir positivt utslag, understreker Møller. – Dette er at kravet til overdekning av ledninger er redusert fra 80 cm til 60 cm, at graving i offentlig vei skal baseres på selvkostgebyr, at aktører som ønsker ekstra trekkrør i grunnen selv må betale for det og at det legges til rette for moderne gravemetoder, som «microtrenching», der dette er mulig.

Vegmyndighetenes adgang til å kreve leie for areal i anleggsperioden er strammet inn. Videre er det satt forbud mot såkalt forringelsesgebyr. En viktig føring i arbeidet med å endre ledningsforskriften har vært å skape bedre balanse mellom veginteresser og ledningsanlegg i spørsmål om knappe arealer i veggrunnen.

Det er en generell trend at mer og mer av den elektriske infrastrukturen legges i bakken der hvor forholdene kostnadsmessig og på andre måter ligger til rette for det. Slike vurderinger blir blant annet gjort når masterekker har nådd sin livslengde, avslutter Ulf Møller.