Med Power som leverandør tar Mørenett grep i retning av en spennende digital fremtid.

Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.

Kilde: Powel

Mørenett bestemte seg for å ta i bruk DMS-system etter et forprosjekt i 2017. Valget av Powel som DMS-leverandør ble gjort ut fra en åpen anskaffelsesprosess etter LOA.

.- Som selskap er vi veldig bevisste på at bransjen er under utvikling og at det stadig kommer nye muligheter for fornyelse og effektivisering. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og et av de første stegene vi tok i forhold til digitalisering var at vi begynte å se på systemløsninger som støttet opp under våre hovedløsninger, sier Peter W. Kirkebø, Divisjonsdirektør, Mørenett AS.

Kirkebø sier at målsetningen er å utnytte tilgjengelige sanntidsverdier og målinger for å drifte, bygge og vedlikeholde nettet bedre enn de gjør i dag.

– Det overordnede målet våre er å ta i bruk de mulighetene for datafangst som vi får gjennom Tingenes Internett (IoT) og smarte målere. Ved å utnytte disse dataene optimalt skal vi få bedre oversikt over utfordringer vi har i forhold til for eksempel vedlikehold og kapasitet. Får vi til å planlegge vedlikehold bedre får vi et mindre investeringsbehov og mer effektiv drift, sier Kirkebø.

Mørenett er med i samarbeidet Smart Strøm Nordvest hvor ti nettselskap samarbeider om innføringen av smarte målere. Dette, sammen med tradisjonellt godt samarbeid i regionen førte til at Mørenett også bestemte seg for å tilby ADMS-løsningen til andre nettselskap i regionen. Nettselskapene har sitt eget NIS, og driftsdata blir delt med Mørenett.

– Avtalen går ut på at vi skaffer og etablerer systemløsningene og Powel integrerer dem mot andre selskaper sine NIS. Samarbeidet er bygd på en kostnadsdelingsmodell; mindre selskaper får tilgang på et teknisk system uten de store investeringene, mens vi får hjelp til å dekke våre kostnader. Økonomisk sett er det vinn-vinn for alle parter og i tillegg får vi et større ADMS-miljø lokalt hvor man kan lære av hverandre. Sluttkundene vil også få gevinster i form av bedre kundeservice og mer presist drift og vedlikehold. Ved å unngå store investeringer er det også lettere å holde nettleien nede, forklarer Kirkebø.

Powel jobber tett på våre kunder og også i dette prosjektet har tilbakemeldinger, utviklingsønsker fra Mørenett, og to-veis kommunikasjon vært viktige steg i prosessen.

– Mørenett er offensive og tenker innovativt og for oss er det kjempespennende å jobbe med engasjerte kunder. De er veldig tydlige på hvor de vil og de har utfordret både oss og programvaren med nye behov og ønsker, sier Produkteier for iAM DMS i Powel, Morten Husom.

– For oss er det veldig viktig å ha en leverandør som er tett på og hører på våre utviklingsønsker og våre mål, og vi har hatt en god prosess med Powel hele veien, avslutter Kirkebø.

Med 65.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord, er Mørenett regionens ledende nettselskap.