For 2017 utbetaler BKK 535 MNOK i utbytte til eierne. De siste ti årene er det utbetalt et utbytte på til sammen 8,4 milliarder kroner, forteller konsernsjef Jannicke Hilland. (Foto: BKK)

Styret i BKK foreslår et utbytte til eierne på 535 millioner kroner for 2017. Det er 30 millioner kroner høyere enn året før.

Kilde: BKK

Det er styrets mål at eierne årlig får utbetalt et utbytte på 70 prosent av resultat etter skatt i BKK AS. Utbyttet fra BKK tilfører eierne verdier som kommer samfunnet til gode. Totalt har BKK betalt ut rundt 8,4 milliarder kroner i utbytte til eierne de siste 10 årene. Styret anser utbyttet som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover.

– Vi er godt fornøyd med fjorårets resultat. Oppgjøret på 1,4 mrd. kroner for sentralnettsanleggene, som ble overdratt til Statnett ved årsskiftet, reduserer gjeldsnivået og styrker vår finansielle stilling. Arbeidet med lønnsomhetsforbedringer går etter planen og vi ser tydelige resultater av forbedringsarbeidet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs konsernresultat for 2017 er 879 millioner kroner, en reduksjon på 132 millioner kroner fra 2016. Nedgangen skyldes at 2016-resultatet var preget av ekstraordinær gevinstrealisering i størrelsesorden 350 millioner kroner. Høyere kraftpriser og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter bidrar isolert sett til å trekke resultatet opp.

Netto driftsinntekter var 3 493 millioner kroner mot 3 452 mill. kroner i 2016. Inntekter fra energisalg utgjør 2 076 millioner kroner mot 1 856 millioner kroner i 2016.

BKK har som målsetting å være et av de tre ledende energikonsern i Norge. Fremover vil lønnsomhet, kompetansebygging og arbeid med innovasjon prioriteres. Innovasjonssatsingen er viktig for å sikre effektiv kraftproduksjon og framtidsrettet strømforsyning. Videre skal økt innovasjonstakt bidra til at BKK blir en drivkraft i framtidens grønne infrastruktur- og energisystem, blant annet gjennom å utrede nye forretningsmuligheter og bidra til å ta kraften i bruk på nye måter.