Det gjennomføres nå et løft for å tilpasse den yrkesfaglige utdannelsen i elektrofagene til en nå fremtid, forteller Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet og leder av Faglig råd elektro. (foto: Tore Halvorsen)

Utdannelse er ferskvare, uansett hvilket fag det dreier seg om. Nå er utdanningsinnholdet for energioperatører og elektromontører under revisjon. Det gjøres tilpasninger til en tid med betydelige endringer i det faglige innholdet.

Det er Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet og leder av Faglig råd elektro, som står i spissen for dette arbeidet. Han er godt i gang med å mobilisere erfarne fagfolk som bidragsytere for å sikre relevante innspill til læreplanene. De skal være klare i september.

De engasjerte står overfor en krevende oppgave. Selv om det avtegner seg en tydelig profil av en stadig mer kompleks teknologisk fremtid, er det vanskelig å gjøre vurderinger av hva dette vil kreve av nytt innhold i elektrofagene. Det er et sprikende mangfold av utviklingstrekk som ikke gjør det enkelt å fylle fagene med relevant og bærekraftig kompetanse.

Læreplanene er del av en større helhet. Minst like viktig er påfyll av kompetanse blant lærere i yrkesfag, få på plass tidstilpassede teknologiske hjelpemidler og anspore aktørene i energibransjen til å ta sin del av ansvaret. Ikke minst gjelder dette å tilby et tilstrekkelig antall lærlingeplasser til de som velger å satse på elektrofaglig utdannelse.

I vår terminologi har overskriften på denne delen av den faglige yrkesutdannelsen forflyttet seg fra Elektro til Elektro og Data. Det mener vi er mer i samsvar med den virkeligheten vi står med begge bena i. Her er det mye mer enn semantikk som gjelder. Det viktigste er å gi nye generasjoner yrkesutøvere et faglig innhold som gjøre at de kan mestre morgendagens oppgaver. I denne erkjennelsen står partene i arbeidslivet fjellstøtt sammen, slår Are Solli klart og utvetydig fast.

Det er mer å lese om dette temaet i fagbladet Energiteknikk (3/4-18), som nå har ankommet postkassene til de fleste av sine abonnenter.