OED har vendt tommelen ned for bygging av Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

Kilde: OED

– Regjeringen ønsker at vi skal utnytte våre fornybare energiressurser. Samtidig må vi ta vare på verdifullt landskap og biologisk mangfold. I denne saken har vi lagt avgjørende vekt på verdifullt biologisk mangfold og Gjengedalsfossen som landskapselement, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Departementet har etter en samlet vurdering kommet frem til at de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av Gjengedal kraftverk er mindre enn de skader og ulemper som påføres natur og miljø eller andre allmenne interesser. 

– Gjengedalsfossen er av stor nasjonal verdi. På grunn av Gjengedalsfossens uvanlig store naturmangfold og betydning som landskapselement er det viktig at vi lar dette området forbli urørt. Vi tar nå vare på store naturverdier, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Departementet har samtidig avslått søknaden fra SFE Nett AS om bygging av en ny 132 kV kraftledning fra Gjengedal til Storebru, fordi det bare ville vært behov for ledningen dersom Gjengedal kraftverk skulle realiseres.