Statnett er klar med oppdatert tiltaksplan for systemdrifts- og markedsutvikling for perioden 2018 – 2022. (Foto: Statnett)

Statnett har oppdatert tiltaksplanen for systemdrifts- og markedsutvikling for perioden 2018-2022. Planen inneholder prioriterte utviklingstiltak for å utnytte nye muligheter og møte nye utfordringer når kraftsystemet endres.

Kilde: Statnett

Tiltaksplanen er en oppdatering av tiltakene i vår Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP), som ble publisert høsten 2017. SMUP 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, og konsekvensene av endringer fremover.

Tiltaksplanen for de nærmeste årene er omfattende og ambisiøs. Vi skal legge til rette for økt verdiska­ping og samtidig være i stand til å håndtere nye utfordringer. Prioriterte tiltak handler i stor grad om å legge til rette for god res­sursutnyttelse, blant annet ved utvikling via nordiske markeder videre mot europeiske markeder, samtidig som vi har god kontroll og ivaretar sikker drift i et mye mer integrert og komplekst kraftsystem.

Utvikling i nordisk og europeisk samarbeid

Siden SMUP 2017-21 ble publisert er det skjedd en utvikling på flere områder. I det nordiske samarbeidet er det besluttet et nytt konsept for balanseringen i Norden og en omforent plan for utvikling og implementering av dette.

En viktig milepæl er nådd ved at europeiske nettverkskoder og retningslinjer er vedtatt. Det skjer fortsatt en utvikling i Europa innen regelverk og markedsløsninger som setter føringer for norske løsninger og fremdriftsplaner. Statnett er aktive i det europeiske arbeidet med utviklingen av et indre energimarked og utformingen av regelverket, slik at vi bidrar til rammebetingelser som er effektive også for Norge.

Mange av prosjektene er nå over i en fase hvor nye løsninger detaljeres og planene blir mer konkrete, og dermed kan tydeliggjøres både med hensyn til innhold og fremdrift.

Tett dialog med bransjen

Vi ønsker å gi bransjen målrettet og god informasjon, og legge til rette for god dialog og samarbeid. Vi har hatt dialog med bransjen om hvordan samarbeidet bør forbedres, og har sammen med bransjeorganisasjonene kommet frem til konkrete tiltak. Vi har etablert et dialogforum med bransjen for å diskutere samarbeidsbehov, og vil informere bransjen bedre gjennom ulike fora og en forbedret nettside. Vi legger også til rette for tettere involvering av bransjen gjennom referansegrupper knyttet til sentrale utviklingstiltak.

Vi gjennomfører formaliserte prosesser med involvering av berørte aktører gjennom høringer ved nye løsninger og endringer av praksis i systemdriften, og arrangerer fagmøter der dette er hensiktsmessig.

Her kan du lese Tiltaksplan for systemdrifts- og markedsutvikling 2018-2022 (PDF)
Her kan du lese Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) 2017-2021 (PDF)