Med Per Sanderud ute av sjefsstolen i NVE er det ingen som klart og tydelig peker seg ut til å overta. (Foto: Tore Halvorsen)

Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.

Det står respekt av den jobben Per Sanderud har gjort i NVE, godt assistert av faglig kvalifiserte medarbeidere. Nå er hans vakt over, og tiden er inne til å finne en etterfølger som kan håndtere mangfoldet av oppgaver. Utvalget å rekruttere fra er neppe særlig bredt. Det snevrer seg inn til et begrenset antall kandidater.

Vi siterer fra de oppgaver NVE er satt til å forvalte: Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og skal arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, samt bidra til effektiv energibruk. NVE har et sentralt arbeid i beredskapen mot ras, flom og vassdragsulykker. Videre er det NVE som mottar søknader om konsesjon for bygging av kraftstasjoner, kraftlinjer, transformatorer og andre installasjoner i kraftforsyningen, samt reguleringer av vassdrag.

Dette omfattende mandatet kan ta pusten fra noen og enhver. Sjefsrollen folder seg ut i mange retninger, i en kombinasjon av fag, politikk og, ikke minst, følsomhet overfor folkedypets reaksjoner på alt som har med strøm, miljø og klimaendringer å gjøre. I så måte balanserer NVE på en stram line, og mange mener at tiden er overmoden for å fordele oppgavene i direktoratet på i en ny og mer tidstilpasset struktur.

Når sosialøkonomen Per Sanderud, med bred samfunnsmessig tjeneste nå har takket for seg, er det mange som med spent forventning ser frem til hvem som skal ta over. Daglig leder i Distriktenergi, Knut Lockert, er nevnt av flere. Det samme er Ove Flataker, avdelingsdirektør for Reguleringsmyndighet for energi (RME) internt i NVE. Det er ikke godt å vite hvilke tanker de ansvarlige i OED gjør seg om denne viktige ansettelsen. Uansett er det ikke et klart og tydelig navn som peker seg ut!