Industrien, her illustrert med Hydro på Karmøy, står for 55 prosent av energiforbruket her i landet. (Foto: Hydro)

Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.

Av: MALIN BJELVERT OG INGRID MELBY, SSB

Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjonsnæringene hadde størst prosentvis økning i energiforbruk i perioden 1990-2017, viser statistikken energiregnskap. Utover en topp i 2009 har det der vært en stabil vekst fra 1990, og i 2017 var energiforbruket mer enn tre ganger så stort som i 1990. Det er spesielt økt produksjon av gasskraft som forklarer økningen i energibruk i næringen.

Når det gjelder industriens energiforbruk, økte det totale forbruket av energiprodukter med 28 prosent i perioden 1990-2017, og næringen har stått for over halvparten av forbruket i norsk økonomi nesten 30 år. Energibruk til energiformål var imidlertid omtrent uendret fra 1990.

Dersom vi bare ser på forbruk av energiprodukter til energiformål, utgjorde det 60 prosent av totalt forbruk i hele økonomien i 2017. Dette tilsvarer 360 TWh, en økning på 28 prosent fra 1990.

Økt energiproduksjon

Produksjonen av energiprodukter i norsk økonomi var 2 723 TWh i 2017, som innebærer en økning på vel 100 TWh, eller 4 prosent, fra 2016.

I 2017 står utvinning av råolje og naturgass for 85 prosent av energiproduksjonen, mens vel 5 prosent kommer fra elektrisitets- gass og varmtvannsforsyning og 9 prosent fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

I 2017 eksporterte vi 83 prosent av produsert energi, og produksjonen var 4,5 ganger så stor som forbruket. Dette forholdet var på 3,4 i 1990 og er med på å forklare at eksport av energi har økt med over 90 prosent fra 1990 til 2017.