På Alnabru godsterminal i Oslo installerer Eaton høyspenningsanlegg med vakumbrytere til erstatning for SF6-gass. (Foto: Eaton)

Landets viktigste godsterminal på Alnabru i Oslo oppgraderes med løsninger som er bedre for miljøet og sikrere for personalet.

Kilde: Eaton

Alnabru godsterminal er et knutepunkt for all frakt av gods på norske jernbaner, og et viktig fyrtårnprosjekt innen miljøvennlig logistikk. For å sikre at terminalen møter behovene de neste to tiårene, foregår nå en større oppgradering. Utbyggingen er tett forankret opp mot Bane NORs visjon om å være en fremtidsrettet samfunnsaktør som fremmer miljøeffektive løsninger. 

– Terminalen på Alnabru har et etterslep på vedlikeholdet. Det foregår stor byggeaktivitet for å sikre at vi raskt moderniserer anlegget, slik at det møter behovene i årene som kommer, sier byggeleder i Bane NOR, Anders Strandberg.

– Det er satt i gang mange prosjekter både for høyspent og for å lage nye forsyningsanlegg for strøm. Et viktig premiss er at løsningene som brukes skal være så miljøriktige som mulig. Det betyr at vi unngår bruk av SF6-gassen, sier Strandberg.

– SF6 er nesten 23000 ganger mer skadelig for miljøet enn CO2, og farlig for mennesker når uhell oppstår. Tross trygge, kostnadseffektive og miljøriktige alternativ brukes gassen over hele Norge, og installasjonene lekker hele tiden gass ut i atmosfæren, sier administrerende direktør i Eaton i Norge, Jon Helsingeng.

Eaton har levert 11 høyspenningsanlegg av typen Xiria, og en rekke andre komponenter. Xiria er IEC testede høyspenningsløsninger på opptil 24 kV som bruker vakuumbrytere fremfor SF6-gass.

En viktig det av prosjektet er ombyggingen av alle høyspenningsanlegg. Entreprenør NRC Group installerer ny hovedkoblingsstasjon, installerer nye tavler og tre nye nettstasjoner, bytter 11 trafoer, bygger ny fiberring, graver tre km med ny føringsvei for kabler og trekker 4,8 km med høyspenningskabel. Alt gjøres på relativt kort tid, uten at godstrafikken hindres.

– Vi bygger om fra 6,3kV til 22kV mens det er full trafikk på industrianlegget. Ombyggingen er ikke det mest utfordrende, det er mest komplisert med all koordineringen og detaljplanleggingen. Sikkerhetshensyn begrenser blant annet hvor mange som kan jobbe samtidig, sier prosjektleder Knut Inge Aase i NRC Group som har ansvar for entreprisen.

– Det er gøy å jobbe for Bane NOR fordi de stiller så strenge miljø- og sikkerhetskrav til utstyret som velges. Målet er å levere et mye mer driftssikkert høyspenningsanlegg, sier Aase.

– Bane NOR er den infrastruktureieren i Norge som har kommet lengst i å ta miljøriktige innkjøpsbeslutninger innen elektro. De krever løsninger som er frie for skadelig gass og tryggest for ansatte og best for miljøet. Slike valg bør inspirere andre, sier administrerende direktør for Eaton i Norge.