Det går mot en ny tid for kraftforsyningen til verkstedene i Sporveien i Oslo-regionen. (Foto: Oslo Sporvei)

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. En studie har undersøkt lønnsomheten i dette ved verkstedet til Oslo Sporveier på Ryen i Oslo.

Kilde: Oslo Sporveier

I tillegg til kostnadsbesparelser kommer muligheten for å øke andelen miljø- og klimavennlig energiproduksjon ved å produsere elektrisitet ved bruk av for eksempel solceller. Dette er i tråd med Sporveiens strategiske satsning på klimavennlige energikilder.

Ren tur

Oslo kommune har som overordnet målsetting å være en «grønn hovedstad», og har satt som mål å redusere utslippene av klimagass med 50 % innen 2020, og med 95 % innen 2030. Sporveien ønsker å bidra slik at Oslo kommune når disse ambisjonsmålene. Konsernet bidrar til å bedre luftkvaliteten og redusere klima­gassutslippene i Oslo gjennom å tilby miljøvennlig kollektivtrafikk, og retter nå fokuset mot verksteder og baser. Dette er en naturlig del av selskapets samfunnsoppdrag.

Antall passasjerer fortsetter å øke, og ved Ryen verksted, Sporveiens hovedverksted for T-banen, arbeides det gjennom døgnet for å holde de 115 T-banevognene i trafikk. Tilrettelegging for økt etterspørsel og produksjonsvekst er en annen hovedsatsing. Derfor vil også energiforbruket øke, og fremtidig anslått energibehov er på 3,2 GWh. Dette tilsvarer et boligfelt med 120 bolighus. Dersom dette skal kunne skje bærekraftig er det nødvendig å prioritere klimavennlige energikilder.

Dette vil inngå som en del av en helhetlig, bærekraftig miljøsatsing. Det er derfor viktig å vurdere effekten av å ta i bruk ny teknologi, eller kjent teknologi i nye kombinasjoner.

Solenergi er fornybar, svært miljøvennlig og dessuten i ferd med å bli mer konkurransedyktig. Løsninger for lagring av solenergi er i ferd med å bli kommersielt anvendbare.

Lite forskning på microgrid i Norge 

Det er gjort mye forskning på microgrid internasjonalt og Christian Olsen Rendall ønsket å se nærmere på hvor godt et slikt system egner seg i Norge. Dette ble derfor temaet for masteroppgaven hans. Gjennom sommerjobb i Cowi var han allerede kjent med Ryen verksted, han var delaktig i deres energiutredning av T-baneverkstedet, bestilt av Sporveien. Sammen med Cowi og med støtte fra Enova så Sporveien i 2017 på hvordan solenergi kan bidra til å løse energibehovet på en bærekraftig måte ved verkstedet.

Verkstedet beskrives som særlig interessant med et høyt energiforbruk og et bygg godt egnet for å utnytte solenergi. Verkstedet ble derfor et naturlig sted å teste ut microgrid.

–Jeg valgte å studere om en microgridkonfigurasjon av elektrisitetsproduksjon i form av solceller og energilagring ved bruk av batterisystemer var økonomisk gjennomførbart ved Ryen verksted, sier Rendall.

Overraskende funn 

Fire ulike løsninger ble testet, disse besto av forskjellige solcellesystemer og batterisystemer. Han brukte et simuleringsprogram, Homer, for å sammenligne kostnadene på de ulike løsningene.

Simuleringen viste at ingen av løsningene er lønnsomme på kort sikt. Et overraskende funn var at det mest økonomiske var å selge overflødig elektrisitet produsert av solcellesystemene til fellesnettet, fremfor å lade opp batteriene. Dette gitt lave strømpriser om sommeren, og kostnaden knyttet til batterislitasje.

– Selv om resultatene var «negative», er det mulig for bedrifter å få støtte fra Enova ved investeringer i fornybar energiproduksjon. Dermed vil investering i slike systemer som simulert i masteroppgaven ikke føre til økonomisk tap for Sporveien. I tillegg vil et microgrid være mer robust mot de fremtidige økningene i energipris og effekttariff, sier Rendall.

Fortsatt tro på microgrid

Mye av forbruket ved Ryen går med til oppvarming, videre arbeider kunne tatt for seg egnetheten av å konvertere solenergi til varme ved bruk av solfangere, da disse kan ha bedre virkningsgrad enn solcellepaneler. I tillegg kan varmen lagres enklere over lengre perioder.

– Mange hensyn skal imøtekommes før vi ser en konkret løsning. Denne utredningen er et skritt i riktig retning. Manglende lønnsomhet i dagens bilde, kan fort endre seg i et fremtidig marked. Der vil produksjons- og lagringsteknologiene ha blitt rimeligere og mer effektive. Mitt inntrykk er at oppgaven bidrar positivt til Sporveiens beslutningsgrunnlag når det kommer til utvikling av Ryen verksted, og det er jeg svært fornøyd med, avslutter Rendall.

Oddvar Dalsvåg, energiansvarlig i Sporveien, legger vekt på at om Sporveien og andre bedrifter skal lykkes med ny teknologi, fremtidsrettede løsninger med andre energikilder og energilager trenger vi ressurspersoner og økt kunnskap.