Den nye fisketrappa ligger rett ved siden av Eidet kraftverk hvor Skagerak Kraft nå er eneeier etter å ha kjøpt ut Skien Aktiemølle og Broerne 6 siste år. (Foto: Kjell Løyland)

Den nye fisketrappa i Skien er blitt en plass for både fisk og folk. Mens fisken svømmer opp trappa har Grenland Tangoklubb funnet ut at det er en flott danseplatting.

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

Innerst i Bryggevannet i Skien har den nye fisketrappa gitt et etterlengtet løft for hele området. Den opprinnelige trappa fra 1976 fikk et stadig større vedlikeholdsbehov inntil den ble totalskadd i høstflommen i 2015.

– Da fisken tok seg opp trappa ble den skadet, så vi var nødt til å gjøre noe, forteller prosjektleder og byplanlegger hos Skien kommune, Marja Skotheim Folde.

Løsningen ble et frivillig spleiselag og samarbeid hvor en rekke aktører har bidratt. Folde sier det var en forutsetning for at prosjektet kunne realiseres relativt raskt. Det ble brukt ett år på prosjektering og arbeidene startet høsten 2017. Siden begynnelsen av juni har fisken vandret opp trappa som ligger vegg i vegg med Eidet kraftstasjon.

– Regulantene har bidratt økonomisk og med mer vann selv om det ikke forelå noe pålegg. Grenland Sportsfiskere har også hatt et stort engasjement for trappa, sier hun.

Mange av de fisketrappene som er bygd i Norge er resultat av iherdig innsats fra frivillige som Grenland Sportsfiskere. De er stort sett utformet med tanke på de mest svømmedyktige fiskene, og spesielt laksen. Den nye trappa er laget med omtanke for flere arter.

– Den kalles en spaltetrapp. I en slik trapp blir vannhastigheten redusert nede langs bunnen, samtidig som store stein bryter ned energien i vannet ytterligere. Vannet stuves opp i kulpene hvor fisken kan hvile før den går videre. Trappen har en slak helning oppover, og sammen med den lave vannhastigheten på bunnen klarer også rødlistearter som ål og havniøye å vandre oppover.

Trappa er etter sigende den som er bygd universelt utformet for alle de fire fiskeslagene i Norge, men flere andre land har lang tradisjon for å bygge slike fisketrapper. Den er blitt til i et tverrfaglig samarbeid mellom Grenland Sportfiskere, biologer, landskapsarkitekter og ingeniører fra UNI Research, Multiconsult og Skien kommune.

– Den er tegnet av Sebastian Stranzl fra UNI research, Hilde Bruheim Johnsborg og Morten Kraabøl fra Multiconsult. En nøkkel i arbeidet har vært tett tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitektur, byutvikling, hydrologi og biologi, sier Folde.

Tveito entreprenør har stått for byggingen av trappen.

Prosjektet er ett av tiltakene i sentrumsløftet Skien 2020. Det lille byrommet skal gi god og variert tilgjengelighet til vannet og kunne formidle kraftverkenes historie og vassdraget.

– Vi pleier å si at vi har laget en trapp for laks, ørret, ål, havniøye og mennesker. Det er den første brikken i prosjektet Bryggevannet rundt, som er en bryggevandring som binder sammen utviklingsområdene langs vannet.

Folde tok det som en bekreftelse på at de hadde lykkes da hun en ettermiddag i sommer oppdaget at Grenland Tangoklubb arrangerte dansekveld der.

I begynnelsen av juni ble det satt vann på trappa. 1 kubikkmeter per sekund strømmer gjennom spaltene i vandringssesongen. Neste løft blir å få på plass en fisketeller og øke publikumsattraksjonen.

– Vi har flere ideer. Telleren skal utstyres med et videokamera, og bildene fra dette kan vises flere steder. Vi vil jobbe videre med formidlingen av stedet, vassdraget og oppgangen av fisk i byrommet, sier Folde.