Oddatjørn dam
Oddatjørn dam er en steinfyllingsdam nordvest i Blåsjømagasinet, som ligger midt mellom Bykle i øst og Ryfylke i vest. Arkivfoto: Statkraft

Etter en tørr og varm sommer er det unormalt lite vann i norske kraftmagasiner for årstiden. Dette medfører uvanlig høye priser for denne årstiden, men det er ingen grunn til å frykte at forsyningssikkerheten er truet.

Kilde: Statnett

-Vi følger utviklingen av kraftsituasjonen tett, og vurderer fortløpende om det er nødvendig å sette inn tiltak. Det norske kraftsystemet er robust og fleksibelt, og vi er trygge på at folk skal få strøm, selv om vi skjønner at mange er bekymret for de høye kraftprisene, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Statnett følger situasjonen nøye og er i tett dialog med NVE som ansvarlig myndighet. Det er for tiden et underskudd på rundt 16 TWh i kraftmagasinene, noe som tilsvarer omtrent 12 prosent av det norske forbruket i 2017. Den lave magasinfyllingen bidrar til høye kraftpriser. Vi vurderer flere ulike scenarier, og dersom det blir lite nedbør i tiden som kommer, kan prisene bli høye også utover høsten og vinteren. Dersom situasjonen forverrer seg, har Statnett flere virkemidler vi kan ta i bruk. Inntil videre er vår oppgave å følge situasjonen og sørge for at markedet har tilgang til all informasjon som er relevant for at kraftmarkedet skal fungere godt.

De ulike virkemidlene Statnett kan ta i bruk inkluderer blant annet såkalte energiopsjoner for forbruk, som innebærer at større kraftforbrukere inngår avtaler om å redusere forbruket mot betaling ved behov. Denne ordningen vil kunne tas i bruk ved en svært anstrengt kraftsituasjon, og krever myndighetsgodkjenning.

-Kraftmarkedet er viktig for å sikre forsyningen av kraft gjennom vinteren. I tidligere perioder med krevende kraftsituasjoner har vi sett at det har bidratt til å sikre forsyningen av strøm, understreker Øivind Rue.

Markedet er et viktig verktøy for å sikre at det er tilgjengelig kraft til enhver tid. Det betyr også at når tilbudet er lite eller etterspørselen stor, kan prisene bli høyere enn normalt. Da får vi tilgang til kraft fra andre områder hvor kraftprisen er lavere. I flere situasjoner ser vi for eksempel at det er god tilgang på rimelig kraft fra Tyskland og Danmark når det blåser mye der.