mast

Siemens ble suspendert som leverandør til Statnett i januar 2018 etter at det ble avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør og vedvarende mangelfull oppfølging fra Siemens. Arbeiderne har nå fått etterbetalt og Siemens har etablert bedre systemer for oppfølging av underleverandører. Statnett hever derfor suspensjonen av Siemens, men vil fortsatt følge selskapet opp på en rekke punkter.

Kilde: Statnett

-Vi er glade for at de arbeiderne som ble rammet har fått den betalingen de har krav på, og at Siemens nå har etablert bedre systemer for oppfølging av underleverandører. Samtidig er vi skuffet over at prosessen har vært unødvendig krevende og tatt uakseptabelt lang tid. Det er også grunn til å understreke at vi fremdeles har en rekke krav til Siemens på andre punkter som de må følge opp, understreker konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Det var i forbindelse med en kontroll under utførelse av arbeid i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at ansatte i Siemens sin underleverandør, det slovakiske selskapet Hesia, ikke hadde den lønnen de har krav på. Det ble i oppfølgingen i 2017 også avdekket at det var avlevert dokumentasjon fra Siemens og deres underleverandør, til Statnett som ikke var reell. Statnett har i arbeidet sett seg nødt til å be om stadig mer dokumentasjon, samtidig som Siemens har måttet forbedre sine systemer og praksis for oppfølgingen av underleverandører.

Forholdene har gått over tid og vært svært omfattende. Statnett har en rekke krav til arbeids- og lønnsforhold bakt inn i kontraktene med alle sine leverandører, og gjennomfører jevnlig kontroll med at disse følges. Det er Statnetts kontraktspartnere som har ansvaret for å sørge for at kravene etterleves også hos underleverandører. Statnett fører kontroll med at dette skjer og at dokumentasjon overleveres Statnett.

-Det er spesielt alvorlig at vi har blitt forelagt dokumentasjon som siden har vist seg å ikke være korrekt. Vi er avhengige av at våre leverandører følger opp sitt ansvar, og krever at det er god internkontroll hos selskapene. Dette vil vi følge opp, men er glade for at vi nå kan gjenetablere samarbeidsforholdet med en viktig leverandør for Statnett, sier Vardheim.

Siemens har siden selskapet ble suspendert arbeidet med å etablere og forbedre systemer for intern kontroll og oppfølging av underleverandører, og har nå fremlagt dokumentasjon på at det er etablert systemer som skal sikre at de blir i stand til å etterleve Statnetts standarder og myndighetspålagte krav. Derfor heves suspensjonen, og Siemens er igjen godkjent som leverandør til Statnett.

Statnett er inne i en periode med historisk stor utbygging av det sentrale kraftnettet, og har utbyggingsprosjekter over hele landet. Kontrollen med at arbeids- og lønnsforhold og HMS-forhold er i henhold til lover og forskrifter føres gjennom krav i kontrakten, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Det avdekkes jevnlig forhold av ulik art som normalt rettes opp innen gitte frister. Etter at det har vært avdekket flere alvorlige saker, har Statnett intensivert kontrollen.