Vannkraften er fundamentet i landets strømforsyning med et ressursgrunnlag som er avhengig av nedbørsmengden. Bildet viser Viddalsdammen i Aurland. (Foto: OED)

I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.

Kilde: OED

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave som følge av overskudd på kraft, og lave priser i våre naboland. Som følge av situasjonen vi nå opplever er kraftprisene i sommer høyere enn vanlig. Oppdateringer denne uken viser at magasinfyllingen i Norge øker noe igjen, som følge av større nedbør og tilsig til vannkraftsystemet.

Kraftsystemet

Muligheten til å utveksle kraft med nabolandene våre bidrar til å sikre den norske strømforsyningen selv om vi nå er inne i en periode med historisk lite nedbør. Allerede på 1960-tallet ble det bygget overføringsforbindelser til utlandet. Uten muligheter for slik kraftutveksling måtte Norge ha bygd kostbar reservekapasitet basert energikilder som ikke var avhengig av været. Nye analyser fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at uten overføringsforbindelser til utlandet, ville Norge hatt høyere strømpriser i år enn det vi observerer nå.

Vanligvis eksporterer Norge mye kraft om våren og sommeren når tilsiget til vannkraftsystemet er på sitt høyeste, og det norske strømforbruket er på sitt laveste. Om vinteren, når tilsiget til vannkraftsystemet er lavt og det norske forbruket er på sitt høyeste, importerer vi normalt kraft fra våre naboland. Årets sommervær har bidratt til lav sommereksport av kraft fra Norge. Nettoeksporten første halvår er om lag halvparten av nettoeksporten samme periode i fjor, og en tredjedel av det som ble eksportert i første del av 2016.

Strømpriser

Strømprisene til norske forbrukere har økt gjennom våren og sommeren. Strømprisen består av flere komponenter – kraftprisen, nettleien og avgifter. Kraftprisen blir beregnet samlet for store deler av Europa, med et stort antall produsenter og kraftleverandører. Hver enkelt kraftprodusent eller kraftleverandør har liten mulighet til å påvirke markedsprisen. NVE, Konkurransetilsynet og kraftbørsen Nord Pool driver markedsovervåking og påser at konkurransereglene overholdes.

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave, spesielt om sommeren. I år har kraftprisene i landene rundt oss økt. Dette påvirker også norske kraftpriser. Samtidig har tørrere og varmere vær enn normalt ført til mindre vann i kraftmagasinene enn vanlig. Situasjonen den senere tiden har blitt forsterket av hetebølgen i europeiske land, som har gitt driftsproblemer i mange kraftverk og høyt strømforbruk til kjøling.