Statnett, som nå er nær den mest intense utbyggingstoppen, gikk ut av første halvår 2018 med et resultat etter skatt på 1063 MNOK. (Foto: Statnett)

Statnetts halvårsregnskap for 2018 er godkjent av styret. Nå foreligger halvårsrapporten som beskriver et Statnett som er nær toppen av intensitet i sin lenge planlagte og omfattende utbyggingsperiode.

Kilde: Statnett

Utbyggingen ivaretar nødvendig oppgradering av det norske transmisjonsnettet og vil sørge for god forsyningssikkerhet og høy tilgjengelig nettkapasitet, også i fremtiden.

Uvanlig snørik vinter og varm vår

Første halvår 2018 var preget av en snørik vinter og en tørr, varm vår. Ekstra kalde perioder i starten av året medførte redusert forsyningssikkerhet og utkobling av fleksibelt forbruk enkelte steder i landet. I tillegg medførte mye snø mange driftsforstyrrelser for lokale nettselskap. En nedbørssvikt på til sammen 24 TWh i siste del av perioden og en månedstemperatur flere grader over normalen i mai førte til at magasinfyllingen ved utgangen av første halvår var på 61,7 prosent, 6,4 prosent under median.

Til tross for dette har Statnett vurdert kraftsituasjonen som normal hele første halvår og driftsituasjonen har vært tilfredsstillende i perioden, med en stabil system- og anleggsdrift. Det har vært gjennomført mange planlagte driftsstanser og utkoblinger, spesielt i siste del av perioden, blant annet i forbindelse med utbyggingen på Sør-Vestlandet (Vestre korridor) og på Østlandet.

God fremdrift i byggeprosjektene

Den snørike vinteren har også medført forsinket oppstart av byggesesongen. Konsernet har likevel hatt god fremdrift i utbyggings- og vedlikeholdsprosjektene og forventer å kunne ta igjen forsinkelsene i andre halvår. I 1. halvår 2018 investerte Statnett totalt 6 259 millioner kroner, sammenlignet med 4 074 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017.  Forventet investeringsnivå for 2018 er på ca. 12,5 milliarder kroner. 

I Vestre korridor har det vært et høyt aktivitetsnivå, og flere ledningsstrekk og nye anlegg er satt i drift. I Midt-Norge er mer enn 60 prosent av ledningsstrekket mellom Namsos og Surna ferdigstilt. I nord er flere stasjoner relatert til ledningsstrekket fra Ofoten til Balsfjord ferdigstilt. Kabellegging mellom Filtvedt og Brenntangen i Indre Oslofjord ble fullført før sommeren, og i Oslo har tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn startet opp.

Solid økonomisk resultat i første halvår

Statnetts underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2018 var 1 063 millioner kroner (859 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017). Økningen i underliggende resultat skyldes i hovedsak høyere tillatt inntekt i 2018 primært som følge av økt anleggsmasse i konsernet. Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter.

Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 1 033 millioner kroner i 1. halvår 2018 (550 millioner kroner). Økning i regnskapsmessig resultat skyldes hovedsakelig økte tariffinntekter, noe motvirket av økte systemdriftskostnader og økt overføringstap. Økningene skyldes økende kraftpriser som følge av det uvanlige klimaet. I tillegg har driftskostnader økt som følge av høyere aktivitet i konsernet, men avskrivninger har vært lavere som følge av ekstraordinære avskrivninger i fjor.

Nullvisjon for ulykker

Statnett har en nullvisjon for ulykker, og har et ambisiøst mål om å bli blant de ledende systemoperatørene innen HMS i Europa. Statnett har de to siste årene gjennomført to strategiske initiativ for å forebygge alvorlige HMS-hendelser. Sikkerprogrammet som har involvert alle ansatte med formål å etablere en felles sikkerhetskultur i selskapet, og HMS Handlingsplan (K4) som ble startet opp for å forebygge alvorlige HMS-hendelser knyttet til prosjekt-porteføljen. K4 ble avsluttet i første halvår 2018, og har levert på de mål som ble satt ved etablering av handlingsplanen. En rekke prosesser og arbeidsrutiner er etablert eller forbedret, disse har skapt varige endringer av stor betydning som bedrer personsikkerheten.

Tiltak for økt effektivitet

Statnett har et omfattende effektivitetsprogram med målsetting om å oppnå 15 prosent økt effektivitet fra 2013 til utgangen av 2018. Resultater realiseres løpende, og i flere utbyggingsprosjekter er kostnadsprognosene justert ned som følge av forbedret effektivitet. Så langt har programmet i hovedsak gitt resultater i tråd med forventning.

Det arbeides nå med å etablere nye effektivitetsmål og tiltak som skal virke i tiden etter 2018. Dette inkluderer effektivitetsindikatorer med økt innslag av sammenligning mot andre selskaper.