Det ligger til rette for industriell vekst i 2018. Høye investeringer i vindkraftutbygging er en betydelig bidragsyter. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018. Veksten kan særlig knyttes til høye investeringer innenfor kraftforsyning.

Av: ANEL FINCI / STÅLE MÆLAND / EDVARD ANDREASSEN, SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås virksomhetenes samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2018 til 224 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med 2017-anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2018 kan særlig knyttes til investeringsvekst i kraftforsyning som følge av utbygging av flere nye vindparker. I tillegg bidrar også industrien positivt, mens investeringene innenfor olje og gass er om lag uendret.

Virksomhetenes siste anslag for 2019 er oppjustert med 7 prosent sammenlignet med forrige måling, og beløper seg nå til om lag 226 milliarder kroner. Dette indikerer en vekst på over 16 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Både industri og kraftforsyning venter investeringsvekst til neste år, men oppgangen i samlede investeringer drives særlig av høyere investeringsanslag innenfor olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

Høye investeringer i vindkraftutbygging

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2018 er nå anslått til 41,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger hele 23 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Veksten kan hovedsakelig knyttes til svært høye investeringer innenfor produksjonsleddet. Denne oppgangen skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Distribusjonsleddet øker også noe sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Denne økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Investeringsanslagene for kraftforsyning i 2019 er oppjustert med 11 prosent siden forrige måling, og beløper seg nå til om lag 38,1 milliarder. Sammenlignet med 2018-anslag gitt på samme tid i fjor antyder dette nivået en vekst på 10 prosent. Produksjonsleddet er ventet å øke med hele 50 prosent grunnet videre utbygging av vindkraftparker. Den samlede investeringsveksten i kraftforsyning blir derimot dempet av en nedgang innenfor distribusjonsleddet. Denne nedgangen kan blant annet knyttes til at installering av nye AMS- målere skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Oppgang i industriinvesteringene i 2018, videre vekst i 2019

Industriens investeringsanslag for 2018 rapportert i august i år antyder en vekst på hele 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Oppgangen som indikeres for 2018 skyldes hovedsakelig et høyt investeringsnivå i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Vedlikehold- og oppgraderingsarbeid på produksjonsanleggene til flere viktige aktører forklarer denne veksten. I tillegg er det også ventet en investeringsvekst innenfor næringsmiddelindustrien, samt i næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Veksten for 2018 blir på den andre siden motvirket av et lavere investeringsnivå innenfor metallindustrien. Dette skyldes at store enkeltprosjekter, som bidro til vekst i 2017, nå har gått over i en avsluttende fase.

Virksomhetenes oppdaterte anslag for 2019 antyder en investeringsoppgang i industrien på hele 24 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Oppgangen kan i stor grad knyttes til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som øker med henholdsvis 41 og 33 prosent. I tillegg bidrar også store enkeltprosjekter innenfor papir- og papirvareindustien og maskinreparasjon og -installasjon til svært positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

Klar oppgang i bergverksdrift i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2018 til nesten 1,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på hele 132 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2019 indikerer også en vekst sammenlignet med tilsvarende tall for 2018.