Kraftprisen løftet resultatet for Østfold Energi i første halvår, her illustrert med Borgund kraftverk i Sogn og Fjordane. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energis resultat for 1. halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot 9 millioner kroner i fjor. Resultatøkningen skyldes økte kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet ved våre anlegg. Driftsresultatet endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner samme periode i fjor.

Kilde: Østfold Energi

Selskapets driftsinntekter endte på 345 millioner kroner, mot 284 millioner kroner i 2017, en økning på 22 %. Omsetningsøkningen knyttes til økte kraftpriser samt noe høyere produksjon i selskapets heleide kraftverk. Samlet produksjonsnivå i konsernet er 5 % lavere enn samme periode i fjor.

Området vannkraft har hatt god produksjon og leverer et driftresultat som er 41 % bedre i forhold til 1. halvår 2017. Oppnådd salgspris ble 326 kr/MWh, mot 269 kr/MWh i 2017, en økning på 21 %. Området varme bedret driftresultatet med over 50 %, i en kombinasjon av økte priser og noe økt volum.

Østfold Energis driftsresultat endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner første halvår i fjor.

Vi har hatt god drift og god produksjon ved anleggene våre og vi er tilfredse med at kraftprisene har økt betydelig i perioden. Vi ser en bedring i både driftsresultat, innen finansposter og resultat før skatt målt mot fjoråret. Vi har dog en høy skattekostnad på over 100 millioner kroner i perioden, men leverer allikevel et godt resultat i 1. halvår, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Tilknyttede selskaper og felleskontollert virksomhet bidro samlet sett med en resultateffekt på 24 MNOK, mot – 10 MNOK i fjor. Zephyrs vellykkede prosjektutviklingsaktivitet innen vind med tilhørende salg av aksjene i Guleslettene Vindkraft er hovedårsaken til den positive resultatandelen.

Den samlede energiproduksjonen ble totalt 1168 GWh (millioner kilowattimer). Dette volumet tilsvarer om lag 1,5 % av Norges fornybare kraftproduksjon.

Ny strategi og resultatforbedringer
Selskapets strategi er knyttet til følgende to pilarer: fortsatt resultatforbedringer i eksisterende virksomhet og å skape nye verdier gjennom vekst basert på selskapets kompetanse. Resultatforbedringsprogammet LØFT 2020+ er godt i gang og en rekke kostnadsreduserende tiltak er allerede iverksatt. I 2020 skal dette programmet gi en årlig besparelse på 28 millioner kroner.

Økning i kraftprisen
Etter flere år med fall i kraftprisene har prisnivået økt betydelig det siste året. Prisprognosene fremover er også positive.

All vår virksomhet er direkte knyttet opp til kraftprisutviklingen, og vi gleder oss over økte kraftpriser og positive prisutsikter fremover. Men, det er viktig å bemerke at det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig kraftpris og denne usikkerheten må vi ta med i våre planer, avslutter Kroken.

Selskapets egenkapitalandel er 46%.                                                                                                                            

Investerte for 13 millioner kroner Selskapet gjennomførte investeringer for 13 millioner kroner i første halvår 2018. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til vedlikehold av eksisterende anlegg.

Om selskapet
Østfold Energi produserer energi av fornybare kilder – vann, vind og varme, og er en aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og en bærekraftig utvikling.

Østfold Energis eiere mottok, for 2017, et utbytte på 56 millioner kroner. Fra 1995 har selskapet betalt ut 3861 millioner kroner i utbytte til eierne.