Først og fremst med gevinst fra salget av Fjordkraft nådde resultatutviklingen i BKK nye høyder første halvår 2018. (Illustrasjonsfoto: BKK)

BKK leverer et konsernresultat første halvår 2018 på 986 millioner kroner. Dette er en økning på 485 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2017.

Kilde: BKK

Gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft i forbindelse med børsnoteringen av selskapet i mars i år forklarer mesteparten av resultatforbedringen. Høyere kraftpriser bidrar også til å løfte resultatet. Samtidig har salget av aksjer i Fjordkraft, samt overdragelse av nettanleggene Mongstad-Kollsnes og Fana-Kollsnes til Statnett, bidratt til å redusere BKKs gjeldsnivå.

Gode skussmål av ratingbyrå
– Resultatutviklingen er positiv for BKK. Vår finansielle styrke er bedret og med den utviklingen i kraftprisene vi nå ser forventer vi økt verdiskaping i konsernet fremover, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
BKKs soliditet understrekes også av det ledende europeiske ratingbyrået Scope Ratings. BKK får gode skussmål og en kredittrating på BBB+ med stabile utsikter. Scope Ratings legger vekt på at BKKs finansielle risikoprofil er styrket, gjeldsnivået er redusert og BKK har god tilgang til obligasjons- og bankmarkedet.

Forventer høyere priser
BKKs konsernresultat for 2. kvartal 2018 er 101 millioner kroner, som er 16 millioner kroner lavere enn resultatet for 2. kvartal 2017. Høyere kraftpriser bidrar isolert sett til en resultatforbedring sammenlignet med fjoråret. Områdeprisen var 38,7 euro/MWh i 2. kvartal i år, sammenlignet med 27,1 euro/MWh i 2. kvartal i fjor. Vannkraftproduksjonen var 9 % lavere enn i 2. kvartal i fjor, og magasinbeholdningen var 12 GWh lavere enn på samme tidspunkt i fjor. 

BKK forhåndsselger fortløpende en del av forventet vannkraftproduksjon. Inngåtte kontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendringer påvirker resultatet. Når kraftprisene stiger, går verdien av inngåtte kraftkontrakter ned, mens verdien går opp når kraftprisene faller. I 2.kvartal har kraftprisoppgang medført en negativ verdiendring på konsernets portefølje av kraftkontrakter. Urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter utgjorde i 2. kvartal -259 millioner kroner, mot -27 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.
Gradvis utfasing av nordisk kjernekraft og utviklingen i karbonmarkedet, gir forventninger om høyere kraftpriser på sikt.

Økte overføringsinntekter
Inntekter fra kraftoverføring har økt som følge av at det er levert mer energi enn tilsvarende periode i fjor. Overføringsinntektene utgjør 448 millioner kroner i andre kvartal mot 369 millioner kroner samme kvartal i 2017.
– Økte effektivitetskrav, teknologisk utvikling og endringer i energimarkedene stiller også større krav til nettselskapenes kompetanse og utviklingsevne. Kombinert med dagens struktur med mange små og mellomstore selskap, gjør dette at vi forventer en betydelig strukturendring i norske nettselskaper de kommende årene, sier Hilland.

Store verdier til fellesskapet
BKK tilfører staten, eier- og vertskommuner på Vestlandet store verdier. Gjennom utbytte, kjøp og salg av tjenester og overføringer til det offentlige i form av skatter og avgifter, er BKKs bidrag til fellesskapet betydelig. 
I løpet av årets seks første måneder var skattekostnaden for BKK 489 millioner kroner. Grunnrenteskatten alene utgjør 315 millioner kroner. Siden 2013 har grunnrenteskatten økt fra 30 prosent til hele 35,7 prosent. Dette er en særskatt for vannkraft og tilfaller staten i sin helhet.