Med utgangspunkt i landets rike skogressurser legger regjeringen til rette for mer produksjon av avansert biodrivstoff.

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.

Kilde: Statkraft

Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Denne satsingen blir ytterligere forsterket i regjeringens framlagte statsbudsjett.

Miljøvernminister Ola Elvestuen kommenterer på følgende måte: – Når regjeringa vektlegg avansert biodrivstoff, bygger dette opp under norske planar om å produsere meir avansert biodrivstoff frå skog. Ved å sikre at det finst ein marknad for alternative drivstoff til luftfart legg vi til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Noreg.

Hele nyheten kan leses her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/biodrivstoff-skal-ha-god-klimaeffekt/id2614285/