Vi er bekymret for utviklingen i sentralnettstariffen, sier Knut Lockert. – Det er viktig at Statnett har fokus på å holde investerings- og driftskostnadene i sentralnettet på et lavest mulig nivå. (Foto: DistriktsEnergi)

Statnetts styre har vedtatt sentralnettstariffen for 2019. Store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker med ni prosent, og det blir gjort endringer for å sikre mindre forskjell mellom nettkundene.

Kilde: Statnett m/kommentar av Tore Halvorsen

Generelt sett er vi bekymret for utviklingen i sentralnettstariffen, sier Knut Lockert i DistriksEnergi, som organiserer et større antall av strømnettselskapene her i landet. – Sett på bakgrunn av de store investeringene i sentralnettet er en økning forventet, men vår oppfordring til Statnett er å passe på at kostnadene ikke løper løpsk. Dette for å unngå at tarifføkningen ikke går over alle støvleskafter.

Statnett gjør for tiden betydelige investeringer for å sikre at sentralnettet er robust, og for å sikre strømforsyningen i mange år fremover. Kraftsystemet er i endring og skal blant annet takle en overgang fra fossil til fornybar kraft i Norden, samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover, og for 2019 øker tariffen for sentralnettet med 9%. For vanlige forbrukere betyr det i snitt en økning på 0,6 øre/kWh.

Her finner du tariff for 2019

Det blir også mindre endringer i tariffmodellen. Kraftintensiv industri kan i dag få opptil 90% redusert tariff. Styret vedtok at dette taket reduseres med 15 prosentpoeng til 75% i 2019. Styret legger videre til grunn at taket reduseres med ytterligere 15 prosentpoeng både i 2020 og 2021. Dette er basert på de vurderingene som i dag foreligger om en fremtidig ny tariffmodell.  Samtidig vedtok styret at det skal jobbes videre med den nye tariffmodellen.

– Grunnen til at vi gjør disse endringene, er at forskjellen mellom kundene med høyest rabatt og andre kunder ellers ville ha økt betydelig. Vi investerer for tiden i et sterkere nett som sikrer strømforsyningen i fremtiden, og dette kommer alle som bruker nettet til gode. Det er et spleiselag, og alle nettkunder må bidra, sier Knut Hundhammer, konserndirektør i Statnett. – På denne måten blir forskjellen mellom industrien og den jevne forbruker mindre, tilføyer han.

Les også om Statnetts oppdaterte investeringsplan for 2019

Drøfter videre rundt ny tariffmodell

Statnett la tidligere i år frem forslag til en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor, og dermed legger til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

I sitt vedtak ber styret administrasjonen fortsette arbeidet med en ny tariffmodell – inkludert en foreslått økning i innmatingstariffen, som i dag er begrenset oppad av et tak fastsatt av EU. Det videre arbeidet med den nye tariffmodellen skal skje i god dialog med kunder og andre interessenter. 

– Prosessen omkring tariffen har gått over lang tid, med utstrakt kontakt, men vi fortsetter dialogen, sier Hundhammer. – Når en ny tariffmodell foreligger, er det viktig at alle elementene er forstått og bredt forankret, legger han til.