Kommunene får mer i eiendomsskatt fra store kraftverk i 2019, her illustrert med et oversiktsbilde av E-CO Energi-eide Hol kraftverk i Hol kommune i Buskerud. (Foto: E-CO)

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018.

Kilde: LVK

Økningen løftes fra ca. 225,52 milliarder kr i 2018 til ca. 228,79 milliarder kr i 2019. Det innebærer en økning i kommunenes eiendomsskatteinntekter på kr. 22,9 millioner fra 2018 til 2019, forutsatt en skattesats på 7 promille.

Eiendomsskattegrunnlaget beregnes som kjent på grunnlag av et rullerende fem års snitt av kraftverkets inntekter og kostnader. I følge SFS er hovedårsaken til økningen for 2019 høyere gjennomsnittlig spotpris. Dette er en følge av at inntektsåret 2012 (med spotpris på 21,7 – 23,6 øre/kWh) erstattes med inntektsåret 2017 (med spotpris på 25,7 – 29,4 øre/kWh) i fem års snittet. Det vil variere hvordan dette vil slå ut for det enkelte kraftverk og den enkelte kommune.

Selv om skattegrunnlagene samlet øker fra 2018 til 2019, ligger grunnlagene betydelig lavere enn årene forut for 2018. Til sammenligning var eiendomsskattegrunnlagene i 2017 på 255 milliarder kr, mens grunnlagene i 2016 samlet utgjorde 312,6 milliarder kr.