NVE har gitt Salten Energigjenvinning konsesjon til å bygge og drive et kraftverk basert på spillvarme fra Elkem Salten Verk i Sørfold kommune i Nordland. (Foto: Elkem)

NVE har gitt Salten Energigjenvinning AS konsesjon til å bygge og drive et kraftverk basert på spillvarme fra Elkem Salten Verk i Sørfold kommune i Nordland

Kilde: NVE

Kraftverket vil gi 270 GWh i årlig kraftproduksjon og er slik et relativt stort kraftverk.

– Det er gledelig at det her kan etableres en betydelig kraftproduksjon basert kun på spillvarme og uten vesentlige miljøvirkninger, sier direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Elkem Salten Verk er en stor produsent av silisium, og varmen i avgassen som blir kjølt bort ved luftkjøling skal nå brukes til kraftproduksjon. Det nye kraftverket skal utnytte eksisterende kraftledninger fram til silisiumverket, og innebærer etablering av turbinbygg inne på dagens industriområde og nye kjølevannsanlegg til fjorden. De negative konsekvensene av tiltaket er etter NVEs vurdering små.

Prosjektet har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Enova. Sørfold kommune og Fylkesmannen i Nordland er begge positive til tiltaket.