DSB: Kommunene må ta eierskap til sine egne risiko- og sårbarhetsanalyser, blant annet knyttet til klimautfordringene.

DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Kilde: DSB

Kommunene har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet, gjennom å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også en viktig rolle som pådriver og samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.

– DSBs kommuneundersøkelse viser at det har blitt økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehåndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Kommunene jobber aktivt med beredskap og håndterer hendelser godt etter å ha jobbet systematisk gjennom flere år. Men det er nødvendig med mer innsats, ressurser og kompetanse når det gjelder kommunenes arbeid med forebyggende samfunnssikkerhet.

Klimaet er i endring og det som tidligere ble kalt ekstremvær har blitt vanligere og mer uforutsigbart. Dette rammer kommunene, og det er også der man må forebygge og håndtere hendelsene. I år har vi i Norge vært rammet av flom, tørke, styrtregn, storm og skogbranner.

Kommunene må ta eierskap til sine egne risiko- og sårbarhetsanalyser og involvere dem som jobber med samfunnssikkerhet i deres arbeid med arealplanlegging.

– Det er viktig at administrasjonen i kommunene har den faglige tyngden som er nødvendig for å synliggjøre hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for liv, helse og materielle verdier, sier Daae.

Kommuneundersøkelsen viser at kommunene kan bli bedre på å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, ta hensyn til natur- og klimarisiko og sikre nødstrøm i kommunale vannverk og helse- og omsorgsinstitusjoner.

Et annet funn i undersøkelsen er at halvparten av kommunene svarer at alvorlig legemiddelmangel ikke er vurdert eller at de ikke er sikre og at ved alvorlig legemiddelmangel er kommunene avhengig av nasjonal håndtering.