Alle feil og avbrudd i kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. Fra nyttår vil dette skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.

Kilde: Statnett

 -Dette er et ledd i digitalisering av energisektoren og bidrar til en mere effektiv hverdag, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for IKT i Statnett.

Statnett har i samarbeid med Energi Norge, NVE, SINTEF og en rekke nettselskap utviklet ny kravspesifikasjon for FASIT – Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet, og fra nyttår skal alle nettselskap, produsenter og større industrikunder ta den nye versjonen i bruk. Arbeidet med å få digitalisert løsningen, som berører 150 konsesjonærer, startet opp allerede i 2013 og var initiert av en samlet energibransje koordinert av Energi Norge.

 -Når uvær herjer eller lynnedslag gir kortere eller lengre utfall genererer det mange feil- og avbruddsrapporter i FASIT. Ekstremværet «Knud» vil for eksempel generere et stort antall rapporter, og mange av disse er ennå ikke innsendt, forklarer Østli. Ny versjon av FASIT gjør registreringen av feil og avbrudd mer effektiv, samtidig som vi raskere får et totalbilde av hendelsen og ikke må vente til årsrapporteringen med å få oversikt, legger han til.

Med ny versjon i drift vil hvert nettselskap og produsent enkelt kunne logge seg inn og få en oversikt over egne feil og driftsforstyrrelser over tid, eller også feilstatistikk hos sammenlignbare nettselskaper. Rapporter fra 20 år tilbake vil bli konvertert til nytt format for å forenkle statistikkuthenting og trendanalyser.