Dersom Stikkelvika kraftverk blir bygget vil det produsere strøm tilsvarende det årlige forbruket til 1000 husstander.

MIP Miljøkraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland.

Kilde: OED

– Utbyggingen vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Stikkelvika har akseptable konsekvenser for reindrift, miljø og andre allmenne interesser, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Kraftverket vil produsere 21 gigawattimer (GWh) i året, som tilsvarer det årlige strømforbruket til mer enn 1000 husstander. 

Virkninger for reindrift og biologisk mangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Hensynet til reindriften skal ivaretas med tilpasninger og begrensninger ved utbyggingen.

Stikkelvika kraftverk bygges med inntak i Kjerringvatnet, som reguleres med 1,5 meter senkning. Det er fastsatt pålegg om minstevannføring.  

Olje- og energidepartementet har samtidig avslått MIP Miljøkraft AS’ søknader om bygging av Rabben kraftverk i Grønnfjellåga og Hjartås kraftverk i Ranaelva i Rana kommune. Det er lagt avgjørende vekt på hensynet til landskap, friluftsliv og biologisk mangfold, samtidig som Ranaelva er et nasjonalt laksevassdrag.