T

Troms Kraft AS (Troms Kraft) fikk ikke medhold i ankesaken mot det svenske revisjonsfirmaet Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton) og revisor Elisabeth Simonsson.

Kilde: Troms Kraft

Til forskjell fra tingsrätten, har hovrätten funnet at Grant Thorntons revisjon av Kraft & Kultur i Sverige AB (Kraft & Kultur) ikke var i overenstemmelse med god revisjonsskikk i årene 2003-2010 og at en tilstrekkelig utført revisjon ville avdekket regnskapsmanipulasjonene i selskapet. Det har imidlertid ikke lyktes Troms Kraft å legge frem tilstrekkelig bevis for at selskapet har lidt tap som en følge av dette.

 – For oss er det ingen tvil om at Troms Krafts har lidt store tap som følge av at manipulasjonen ikke ble oppdaget, og vi er selvfølgelig skuffet over utfallet. Vi tar imidlertid dommen til etterretning og vil bruke tiden frem til ankefristen til å vurdere videre steg i denne saken, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.

Det var i kjølvannet av den omfattende regnskapsmanipulasjonen i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft & Kultur at Troms Kraft i 2013 stevnet Grant Thornton og revisor Elisabeth Simonsson inn for retten, og saksøkte revisjonsselskapet for MSEK 1 774. Etter dommen i tingsrätten sommeren 2016, ble saken anket til hovrätten høsten 2016.

Rettssaken pågikk i Svea hovrätt fra januar til mai 2018, og domsavsigelse ble offentliggjort i dag 28. september 2018. I hovrätten ble også Grant Thorntons regressøksmål mot Switch Nordic Green AB (tidligere Kraft & Kultur) og regressøksmålet mot fire tidligere styremedlemmer behandlet. Grant Thornton fikk delvis medhold i søksmålet mot Switch Nordic Green AB. Søksmålet mot de fire tidligere styremedlemmene er frafalt grunnet kjennelsen i hovedsøksmålet.

Hovedpunktene i dommen er som følger:

• Troms Kraft får ikke medhold.

 • Troms Kraft dømmes til å betale erstatning til Grant Thornton, pålydende MSEK 7,8.

• Troms Kraft dømmes til å betale erstatning til revisor Elisabeth Simonsson, pålydende MSEK 7,8.

• Grant Thornton får delvis medhold i søksmålet mot Switch Nordic Green AB, som dømmes til å betale saksomkostninger til Grant Thornton, pålydende MSEK 0,3, og til revisor Elisabeth Simonsson pålydende MSEK 0,3.

• Grant Thornton og revisor Elisabeth Simonsson skal solidarisk dekke saksomkostninger til de fire tidligere styremedlemmene, totalt pålydende MSEK 11,9.