I 2017 nær doblet investeringene i vindkraft seg sammenlignet med året før til 4,1 milliarder kroner. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)

Investeringene i kraftnæringen gikk opp med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Med 29,8 milliarder kroner var investeringene de høyeste noensinne. Det ble også produsert mer kraft i 2017 enn noen gang før.

Av: Natalia Naberezhneva/Magne Holstad/ Thomas Aanensen

Det ble investert for 16 milliarder kroner i kraftnett i 2017, en økning på hele 24,3 prosent fra året før. Investeringer i vindkraftverk var nesten dobbelt så høye som i året før, og utgjorde 4,1 milliarder kroner i 2017.

–  Investeringene i kraftnæringen har økt i de fleste av årene på 2000-tallet, og veksten ser ut til å fortsette i 2018 ifølge kvartalsvis investeringsstatistikk, sier seniorrådgiver i SSB, Magne Holstad.

Bruttoinvesteringene i kraftnæringen gikk opp fra 24,8 milliarder i 2016 til 27,6 milliarder kroner i 2017. Det ble investert mest i Rogaland og Nordland i 2017. 

Rekordstor kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 149,4 TWh i 2017, en økning på 0,3 prosent i forhold til 2016 og det høyeste nivået som er registrert noensinne. Den store vannkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig til norske vannmagasiner. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kom det 147,8 TWh tilsig i 2017, noe som er 14,4 TWh mer enn normalt.

Vindkraftproduksjonen var på 2,9 TWh i 2017. Det er hele 35 prosent eller 0,7 TWh mer sammenlignet med 2016 og det høyeste nivå som er registrert. Oppgangen må ses i sammenheng med flere nye vindparker i 2017. I tillegg viste flesteparten av eksisterende anlegg en økning i kraftproduksjon sammenlignet med 2016.   Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft.

I 2017 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 13,2 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland (12 prosent) og Sogn og Fjordane (11 prosent).  

–  Det ble eksportert 21,3 TWh til utlandet. Med en import på 6,1 TWh hadde Norge en netto eksport på 15,2 TWh i 2017, sier Holstad.

Økning i strømforbruket

Fra 2016 til 2017 var det en økning i totalt nettoforbruk av strøm på 1,1 prosent, og forbruket endte på 124,8 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Kraftintensiv industri og tjenesteyting utgjør også en stor del av strømforbruket med henholdsvis 30 og 20 prosent.

Liten nedgang i driftsresultatet

Driftsresultatet for kraftselskapene var 29,3 milliarder kroner i 2017, en nedgang på 1,1 prosent fra 2016, mens driftsinntektene og driftskostnadene økte med henholdsvis 4,4 og 6,2 prosent fra året før. Økning i driftsinntektene kan ses i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i 2017.

Produksjonsverkene endte opp med 21,7 milliarder kroner i driftsresultat. Nettselskapene fikk et driftsresultat på 3,8 milliarder. Driftsresultatet for resterende verk utgjorde også til sammen 3,8 milliarder kroner. Årsoverskuddet i kraftnæringen gikk opp med 10,3 prosent, til 18,2 milliarder kroner i 2017.