NVE ber om innspill på forslag til ny tariffstruktur i strømnettet. (Illustrasjonsfoto: Orkdal Energinett)

Dagens nettleie bør endres for å unngå unødvendige nettinvesteringer og for å fordele kostnadene i nettet på en rimeligere måte. NVE forbereder ny høring av forslag til endringer i regelverket mot slutten av 1. kvartal 2019.

Kilde: NVE

Vi har avholdt workshop med bransjen og interesseorganisasjoner hvor vi har bedt om innspill til arbeidet med det nye forslaget innen 7. desember.

Innspill kan sendes til NVE på nve@nve.no. Vi ber om at disse merkes med saksnummer 201841843. 

Vi ser at det er noen alternative veivalg i det videre arbeidet med høringen. Hovedalternativene er å foreslå tariffmodell i forskriften, eller at forskriften angir kriterier som tariffmodellene nettselskapene velger må oppfylle.

NVE mener at disse kriteriene må være oppfylt, uavhengig av hvilket hovedalternativ som velges:

  • Energiledd lik marginaltapskostnad (kostnaden som oppstår i nettet når en ekstra kWh blir overført) når kapasiteten i strømnettet er god
  • Prisen for bruk av strømnettet bør være høyere enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • De faste kostnadene i strømnettet skal være fordelt på en rimelig måte mellom brukerne av strømnettet

I tillegg er det viktig at strømkundene skal kunne forstå og tilpasse seg den nye tariffstrukturen, at det er lokale tilpasningsmuligheter, at tariffene ikke er konkurransevridende etc.

Se også nyhetssak om ny høring fra september: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nve-legger-opp-til-ny-horing-om-nettleiestruktur/

Vi ønsker synspunkter på fordeler og ulemper ved de to ulike tilnærmingene for endringer i regelverket:

  • En løsning der regelverket ikke spesifiserer hvilken tariffmodell nettselskapene skal benytte, men fastsetter hvilke kriterier tariffmodeller må oppfylle. Dette alternativet innebærer at hvert enkelt nettselskap er ansvarlig for å utforme tariffmodell innenfor de kriteriene som fastsettes i forskriften.
  • En løsning der NVE fastsetter en felles tariffmodell for alle nettselskapene, med lokale tilpasningsmuligheter. Tilpasningsmuligheter kan for eksempel være at nettselskapet innenfor rammen av valgt modell, har frihet til å avgjøre hvor sterkt prissignal knyttet til effekt tariffen skal gi, og hvor hyppig og hvor mye tariffene skal variere i tid.

Vi ønsker også innspill til mulige tariffmodell(er), og synspunkter på behov for lokale tilpasningsmuligheter:

  • Ved forslag til modell, beskrive modellen og hvordan modellen(e) ivaretar kriterier og forutsetninger.
  • Hvilke lokale tilpasningsmuligheter bør det være i en tariffmodell? Hva er det viktig at det enkelte nettselskap kan beslutte selv, og hvorfor?

Vi ser også at det kan være aktuelt å vurdere en overgangsordning, og ønsker synspunkter på dette:

  • Er det behov for en overgangsordning, og i så fall hvorfor?
  • Hvis ja, foreslå prosess for rask og smidig innføring av endelig løsning.