Statnett er en vesentlig bidragsyter til det høye investeringsnivået i kraftforsyningen i 2018. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018 og i 2019. Veksten i 2018 drives blant annet av høye investeringer i kraftforsyning.

Av: Ståle Mæland, Anel Finci, Edvard Andreassen

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås virksomhetenes samlede statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning i 2018 til 221,5 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på 8 prosent sammenlignet med 2017- anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2018 skyldes hovedsakelig høye investeringer i kraftforsyning, men olje og gass og industrien bidrar også positivt.

Virksomhetenes siste anslag for 2019 viser en oppgang på 18 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 gitt i fjor, og beløper seg nå til om lag 241milliarder kroner. Oppgangen i samlede investeringer drives særlig av høye investeringsanslag innenfor olje- og gassvirksomhet. Det er også ventet en betydelig oppgang i industrien til neste år.

I følge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 4,7 %
  • Industri: 1,9 %
  • Kraftforsyning: 11 %

Flat utvikling i 2019

Virksomhetenes anslag for samlede investering i kraftforsyning er anslått til 41,1 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Dette anslaget ligger 26 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Veksten kan knyttes til både distribusjon- og produksjonsleddet. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmåler (AMS).

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2019 ligger 1,8 prosent høyere enn anslagene for 2018 gitt i 4. kvartal i fjor, og beløper seg nå til om lag 38,4 milliarder kroner. Produksjonsleddet er ventet å øke med 20 prosent, hovedsakelig grunnet videre utbygning av vindparker. Den samlede investeringsveksten i kraftforsyning blir derimot kraftig dempet av en nedgang på 12 prosent innenfor distribusjonsleddet. Denne nedgangen kan knyttes til at installering av nye AMS-målere skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Ytterligere vekst i 2019

Industriinvesteringene for 2018 anslås nå til 23,7 milliarder kroner- målt i løpende verdi. Anslaget er 12 prosent høyere sammenlignet med anslaget for 2017, gitt i 4 kvartal i fjor. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, og næringsmiddelindustrien som står bak investeringsoppgangen i industrien. Andre næringer som også bidrar positivt er maskinindustri, trelast og trevareindustri samt næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Metallindustrien, på den andre siden, er med på å dempe oppgangen. Dette skyldes at store enkeltprosjekter, som bidro til vekst i 2017, nå har gått over i en avsluttende fase.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Nye anslag for 2019 antyder en betydelig vekst i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 ligger det an til en oppgang på nesten 28 prosent. Oppgangen i 2019 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og metallindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis på 38 og 31 prosent. I tillegg bidrar også store enkeltprosjekter innenfor papir- og papirvareindustrien til positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.