Initiativ er tatt for å samle Hafslund E-CO og Eidsiva Energi i et nytt stort kraftkonsern, men fortsatt gjenstår mye før en endelig avtale er klar.

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.

Kilde: Hafslund E-CO/Eidsiva Energi

Hafslund E-CO og Eidsiva Energi er i dag blant landets største og mest effektive selskaper innen kraftproduksjon og nett. Planen er å etablere et nytt nettselskap med nærmere en million kunder og et produksjonsselskap som samlet vil produsere ca 16,4 TWh.

Norsk kraftforsyning står imidlertid overfor betydelige endringer og utfordringer, blant annet som følge av:

  • en rask teknologisk utvikling, hvor nye løsninger og energikilder tas i bruk med økt kompleksitet og med kundene som aktive medspillere 
  • økt fokus på kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet 
  • økt fokus fra internasjonale og nasjonale myndigheter 
  • at nye aktører utfordrer de tradisjonelle energiselskapenes løsninger knyttet til produksjon, transport og salg av fornybar energi 

En sammenslåing av selskapenes virksomheter vil være et offensivt grep for å møte denne utviklingen.

Videre konsolidering

Selskapenes kompetanse og finansielle styrke vil sikre at eksisterende virksomhetsområder kan videreutvikles på en kostnadseffektiv og konkurransedyktig måte. Samtidig vil selskapene samlet sett generere inntekter som gir kapitaltilgang til satsing innenfor andre virksomhetsområder. Partene vil legge til rette for videre konsolidering innenfor kraftbransjen.

Eierskap og kompetanse sikres

Dagens Hafslund E-CO og Eidsiva er heleiet av kommuner og fylkeskommuner.

For å reflektere de ulike eiernes bidrag til de nye virksomhetene, vil det skje tre sammenslåinger: Nye Eidsiva vil bli eiet 50/50 av Hafslund E-CO og eksisterende eiere i dagens Eidsiva, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Hamar. 

Hafslund E-COs nettvirksomhet – Hafslund Nett AS – slås sammen med Eidsiva Nett AS mot at Hafslund E-CO får oppgjør i aksjer i Eidsiva Energi. Det fusjonerte nettselskapet blir 100 prosent eiet av det felleseide Eidsiva Energi. Nettselskapets hovedkontor vil være lokalisert på Hamar

Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet slås sammen med E-CO Energi AS mot at Eidsiva får aksjer i dette selskapet, som blir et nytt felles eiet produksjonsselskap med Hafslund E-CO som majoritetseier. Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo. Eidsivas fagmiljø innen vannkraft og produksjon vil styrkes, og få varig tilhold på Lillehammer.

Kompetansebygging om fremtidens energisystem, forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsområder planlegges lagt til et eget selskap – Ny Energi – som vil være majoritetseiet av Hafslund E-CO, og ha hovedkontor i Oslo.

Organisasjonsmodell fra intensjonsavtalen

Organiseringen av virksomhetene skal være basert på en desentral drifts- og organisasjonsstruktur. Dagens kompetansemiljøer skal sikres og videreutvikles på en optimal måte. Ingen ansatte skal sies opp som følge av prosessen og det er lagt til grunn i intensjonsavtalen at eksisterende rettigheter videreføres.

Hafslund E-CO vil etter sammenslåingen fortsatt være 100 prosent eiet av Oslo kommune. Hafslund E-CO vil i tillegg til å være majoritetseier i Produksjon og Ny Energi eie 50 prosent i nett og øvrige virksomheter gjennom Eidsiva. 

Øvrige virksomhetsområder i dagens Eidsiva, som bioenergi, bredbånd og kraftomsetning vil videreføres som i dag under nye Eidsiva Energi.

– For å sikre et robust energiselskap i Innlandet er det viktig at Eidsiva tar aktiv del i denne utviklingen. Med den foreslåtte strukturendringen vil vi få et Eidsiva som i verdi er dobbelt så stort som i dag. Et større kommunalt/fylkeskommunalt eiet selskap vil være bedre rustet til å møte de endringene som bransjen står overfor, og vil kunne trygge og videreutvikle arbeidsplasser, kompetansen og fagmiljøene i Hedmark og Oppland med en solid forankring i Innlandet, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

– Hafslund E-CO forvalter Oslo kommunes eierskap i nett og kraftproduksjon. Vi vet at digitalisering, nye forbruksmønster og økte krav fra fornybarsamfunnet kommer for fullt. Ved å slå oss sammen med Eidsiva utløser vi betydelige synergier og vi skaper felles virksomheter som har kompetansen som trengs for å møte fremtiden. Vår erfaring er at konsolideringer gir store synergier i systemer, skalafordeler og bedre bruk av kompetanse. Desentrale driftsmodeller skal muliggjøre flere sterke kompetansemiljøer i selskapene, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO.

Mye gjenstår

Samtalene mellom selskapene har pågått over noe tid, men mye gjenstår før konklusjonen kan trekkes. Både Oslo kommune som eier i Hafslund E-CO og eierne i Eidsiva er orientert om planene, men kommer ikke til å ta stilling før det foreligger forslag til endelige avtaler. Gjennomføringen vil også være avhengig av myndighetenes godkjennelse.

I månedene framover er selskapene enige om å utarbeide forslag til aksjonæravtaler og vurderinger av hva verdiene i selskapene er. Det er disse avtalene eierne skal ta stilling til.

– Vi tror det er viktig at tanken om å samle ressursene fra Hafslund E-CO og Eidsiva får lov å modnes både blant ansatte og eiere. Dette er den største sammenslåingen i norsk energibransje på mange tiår. Gjennom samlingen er vi sikre på at alle eierne får mer ut av sitt eierskap og at satsingen på nye energiløsninger styrkes, samtidig vil kundene få besparelser på nettleien, avslutter konsernsjefene.

Det ligger ingen føringer i intensjonsavtalen hva gjelder finansiering av selskapene under den foreslåtte strukturen. Som en del av prosessen vil partene lage en felles plattform for å vurdere hva som er optimal finansieringsstruktur i selskapene.

Sparebank1 Markets og advokatfirma Thommessen bistår Eidsiva som henholdsvis finansielle og juridiske rådgivere. Hafslund E-COs rådgivere vil være Pareto, EY og advokatfirmaet BA-HR.

Om selskapene

Hafslund E-CO har vel 600 ansatte, en omsetning på ca. 8,8 milliarder kroner og er eier av Norges nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi med en middelproduksjon på nær 13 TWh per år, og Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS, med 720 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund E-CO er eiet av Oslo kommune.

Eidsiva har rundt 1000 ansatte, omsetter for omtrent 4 milliarder kroner i året og har en årsproduksjon på ca. 3,4 TWh vannkraft. Eidsiva Nett har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 162 000 kunder. Eidsiva er eiet av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og 27 kommuner i begge fylker.

Hafslund Nett er Norges største nettselskap og det fjerde største i Norden med 720.000 kunder. Hafslund Nett eier og forvalter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, samt et distribusjonsnett som omfatter 35 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett er en del av energikonsernet Hafslund E-CO, som eies 100 prosent av Oslo kommune.