Konsesjonskraften bidrar med vesentlige inntekter til vertskommuner og - fylker. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

OED har fastsatt konsesjonskraftprisen for 2019 til 10,99 øre/kWh. Det vil gi om lag 2,5 milliarder kroner til kommuner og fylker som er vertskap for vannkraftverk.

Kilde: Energi Norge

Vannkraftprodusentene må avstå inntil 10 prosent av beregnet kraftproduksjon til vertskommunene, som del av konsesjonsvilkårene. Vertskommunen kan maksimalt ta ut så mye konsesjonskraft som det alminnelige forbruket i kommunen. Eventuell overskytende konsesjonskraft tilfaller fylket.

– Fornybarnæringen bidrar med vesentlige inntekter til kommunene og fylkene som er vertskap for kraftverk. Årets inntekter vil bli de høyeste siden 2010. I tillegg til konsesjonskraften betaler kraftprodusentene også eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift til vertskommunene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Samlede konsesjonskraftleveranser utgjør om lag 8,7 TWh (milliarder kilowattimer). Kraften kjøpes til kostpris som myndighetene neste år har beregnet til 10,99 øre per kilowattime. Dersom markedsprisen blir på nivå med årets, rundt 42 øre/kWh, blir samlet verdi av konsesjonskraften om lag 2,5 milliarder kroner for vertskommunene og -fylkene.

Konsesjonskraftprisen gjelder konsesjoner gitt etter april 1959 og er en selvkostberegning foretatt av NVE på grunnlag av data fra et større utvalg kraftverk. For eldre kraftverk fastsettes konsesjonskraftprisen som en individuell selvkost for det enkelte kraftverk, med mindre annet er avtalt mellom kraftverkseier og vertskommunen.

Årets konsesjonskraftpris var fastsatt til 11,20 øre/kWh.

Les pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet.