Landets kraftprodusenter gjør mye for å dempe skadevirkningene av stadig mer flom, men i håndteringen av vann er det mange hensyn å ta.

Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.

Nå, når det smått om senn drar seg til mot en ny årstid, kan det være betimelig med en påminnelse om dette. Selv om vi på nåværende tidspunkt vet lite om hva som er i vente er det viktig å være forberedt på hva som kan komme. Kvalifiserte beregninger viser at de samfunnsmessige kostandene som følge av flomskader årlig beløper seg til en milliard kroner.

Kraftprodusentene har fått mye kjeft for ikke å ta flomdempende tiltak på større alvor. Selv om mer kan gjøres er det ingen tvil om at mye allerede blir gjort for å forebygge skadevirkningene av de store svingningene i nedbørmengdene. Beregninger foretatt i et utvalg av landets vassdrag avdekker sparte kostnader på mange titalls millioner kroner.

Det er et bredt utvalg hensyn som skal avveies når det kommer til å håndtere vannet på en mest mulig samfunnsgavnlig måte. I Norge er elektrisitet produsert av vann fundamentet for vår velstand og utvikling. Sviktende stabilitet i produksjonen vil få alvorlige konsekvenser i både privat og offentlig sektor.

Kraftprodusentene er underlagt et strengt reguleringsregime blant annet i forhold til forsyningssikkerhet, miljøpåvirkning, verdiskaping og flomkontroll. Rundt om i kraftselskapene arbeides det systematisk og målbevisst for å balansere disse hensynene mot hverandre. Med et vær i ekstrem utvikling er dette mer utfordrende enn noensinne.

Til syvende og sist dreier det seg om å prioritere hva som er viktigst. For kraftprodusentene må dette være et alvorlig dilemma, som på den ene siden presses av offentlige eiere til å optimalisere sin verdiskaping, og på den andre siden må forholde seg til en klimamessig utvikling som blir stadig mer krevende å håndtere.