Rektor Anders Overggard Bjarklev ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), konserndirektør Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og rektor Gunnar Bovim ved NTNU forener sine forskningskrefter for å utvikle dypvanns havvindkraft til et konkurransedyktig alternativ i Europas framtidige kraftmiks. Avalen ble signert i dag under åpningen av årets DeepWind-konferanse i Trondheim. (Foto: Atle Abelsen)

SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.

I dag undertegnet representanter for Danmarks Tekniske Universitet (DTU), NTNU og SINTEF i dag en samarbeidsavtale om et nytt forskningssenter på havvind. Senteret, som får navnet NOWRIC, skal også trekke til seg industripartnere.

Sjefforsker John Olav Tande hos SINTEF Energi, som også var senterleder for Norges forrige satsing på utvikling av havvind (Nowitech) forteller at de tre samarbeidspartnerne kompletterer hverandre veldig godt.

En god miks

– Mens vi i Norge har et av verdens beste FoU-miljøer på maritim teknologi og operasjoner og systemintegrasjon, er danskene verdensledende på kjerneteknologi innen vindkraft. Dette tror vi er en veldig god miks for å komme over de gjenstående barrierene før flytende havvind kan bli konkurransedyktig med andre nye energiprodusenter.

Tande forteller at senteret skal konsentrere seg om tre hovedtemaer: Understell, materialer og marine operasjoner er det ene, det andre er nettilkopling og systemintegrasjon, mens det tredje temaet er digitalisering, drift og vedlikehold og styresystemer for havvindparker.

– Et av områdene vi vil vie oppmerksomhet, er energilagring. Det er viktig for å øke verdien og tilgjengeligheten for vindkraft i kraftsystemet. Andre områder er drift og vedlikehold, styring, digitalisering og simulering. For å nå våre mål om en kommersialisering av teknologien og en industriell produksjon av utstyr, systemer og tjenester må vi snu hver stein og effektivisere over alt der det kan knipes inn kostnader.

Inviterer industrien

Senteret har ingen sluttdato, men skal fortsette så lenge partene finner det hensiktsmessig å finansiere det. De skal også søke Forskningsrådet i Norge og tilsvarende i Danmark om midler til drift og konkrete enkeltprosjekter, i tillegg til EUs nye rammeprogram for støtte til forskning. 

– Vi skal bruke 2019 for å starte opp og forberede noen nye prosjekter, og ikke minst å invitere inn industripartnere. Vi har allerede merket en stor interesse fra industrien for opprettelsen av dette forskingsinitiativet, sier Tande.

Viktig for utdanning og kompetansebygging

Professor Trond Kvamsdal ved NTNU har vært delaktig i planleggingen av senteret og samarbeidet med danskene fra universitetets side. Han peker på betydningen av å fortsette å utvikle den solide kompetansen vi har på dette området i Norge.

– Vi ser også at det er en stor interesse for vindkraft generelt og havvind spesielt hos våre studenter. Dette støtter opp under at vi kan tilby studentene et masterprogram og et dr-ing.-program i verdensklasse, gjennom samarbeid med DTU, Chalmers og KTH i Sverige og det finske universitetet i Aalto.  Vi samarbeider også med universitetene i tyske Oldenburg og nederlandske Delft om det samme. NOWRIC vil øke verdien og attraksjonen for disse studiene. 

Opptatt av samarbeid

Hos Forskningsrådet stiller avdelingsdirektør Rune Volla seg positiv til samarbeidet, men uttrykker seg forsiktig så det ikke skal oppfattes som et løfte om støtte dersom det kommer en søknad. – Forskningsrådet svært opptatt av internasjonalt forskningssamarbeid. Samarbeidet vil være viktig for den videre kompetanseutviklingen på dette globale vekstområdet. Samtidig er havvind et prioritert område i Energi21, den norske nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger.

Han viser til at det er høy politisk interesse for havvind og for teknologiutvikling på dette voksende markedet. – Norsk leverandørindustri har allerede stor interesse av havvind, og har økende eksport på området. Vi håper at samarbeidet mellom det som må være av Norges og Danmarks sterkeste forskningsmiljøer på havvind vil kunne føre til ytterligere industriutvikling.