Vi er spesielt fornøyd med at ikke bare kraftproduksjon men også øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater i 2018, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft. (Foto: Troms Kraft)

Styret i Troms Kraft AS har behandlet årsregnskapet for 2018 som viser et overskudd før skatt for konsernet på MNOK 325, mot MNOK 163 året før. Årsresultatet er MNOK 190 mot MNOK 75 året før.

Kilde: Troms Kraft

Regnskapet for 2018 er ikke preget av vesentlige engangseffekter, og gir et godt bilde av årets underliggende drift. Etter mange år med lave kraftpriser endret dette seg i 2018, noe som har vært en viktig driver for den positive økonomiske utviklingen gjennom året. Produksjonsvirksomheten oppnådde en økning i årsresultatet fra MNOK 62 i 2017 til MNOK 109 i 2018.

Også de øvrige virksomhetsområdene har vist god utvikling, med resultat vesentlig bedre enn i 2017. Konsernets sluttbrukervirksomhet i Sverige og Finland har gjennomført en betydelig omstilling i 2017 og 2018. Dette har gitt gode økonomiske effekter og driftsresultatet har gått fra MNOK 2 i 2017 til MNOK 25 i 2018. Styret er fornøyd med 2018-resultatet.

 – Våre selskaper har lagt bak seg et godt driftsår og konsernets økonomiske og finansielle stilling er ytterligere forbedret, sier styreleder Inge K. Hansen. Det er positivt å se at bokført egenkapital nå er på 20 %. De underliggende verdier i konsernet er imidlertid vesentlig høyere enn det som vises i regnskapet.

 – Vi er spesielt fornøyd med at også øvrige virksomhetsområder, ikke bare kraftproduksjonen, leverer gode resultater i 2018. God økonomistyring og fokus på kontinuerlige forbedringer i alle deler av driften gir resultater. Vi er hjulpet av høye kraftpriser, men våre medarbeideres tålmodige og dedikerte innsats over flere år har vært avgjørende for å kunne levere de fremlagte resultattallene, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

Også i år vil selskapet tilbakebetale MNOK 50 i ansvarlige lån til eierne. Styret foreslår ikke utbytte for 2018.