- Årsaken til den vesentlige økningen av henvendelser til Elklagenemda relaterer seg i stor grad til installasjon av AMS-målere, forteller Jasmin Abu Sagr, sekretariatsleder i Elklagenemda. (Foto: Elklagenemda)

I 2018 mottok Elklagenemnda 795 skriftlige henvendelser fra strømkunder. 44 prosent av disse kan relateres til utrulling av nye strømmålere.

Siden 2016 har antall skriftlige klager/henvendelser fra strømkunder til Elklagenemnda nær doblet. Tilsvarende for 2016 var 398 og 617 i 2017.

Av de 73 klagene som ble realitetsbehandlet av nemda i 2018, fikk 29 prosent fullt medhold, 6 prosent delvis medhold og 65 prosent ikke medhold.

– Det har vært en markant økning i antall klagesaker siden 2016, sier sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr til Energiteknikk.

I 2018 ble totalt 657 klager/henvendelser avsluttet i sekretariatet uten nemndsbehandling, mens fattede vedtak holder seg relativt stabilt på rundt 70 fra år til år.

– Hovedtyngden av skriftlige henvendelser som relaterte seg til utrulling av nye strømmålere, gjaldt målere og målerfeil som ble avdekket ved målerbytte. Det kan for eksempel være snakk om etterfakturering av ikke-fakturert forbruk eller tilbakebetaling som følge av feilfakturering, sier Sagr.

Av årsmeldingen for 2018 fremgår det at av de 795 skriftlige klagene var 288 knyttet til strømleverandører. Rundt 50 prosent av disse hadde adresse til strømleverandøren GNP Energy AS, tidligere Oslo Kraft AS.

Elklagenemnda, som er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet, senere tiltrådt av KS Bedrift, springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Nemndas avgjørelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelse/vedtak som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandør gi begrunnet melding til klageren og nemda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Lenke til Elklagenemnda årsmelding 2018