Visualisering av hvordan Matre vindkraftverk vil fremstå i det lokale landskapet. (Illustrasjon: BKK)

Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.

Torsdag sist uke var det åpent folkemøte om det planlagte prosjektet i Masfjorden kommune i Hordaland. Det er BKK som, i samarbeid med utviklingsselskapet Zephyr, er i gang med å utrede utbyggingen. Prosjektet omfatter i størrelsesorden 40 vindturbiner med en produksjon på rundt 800 GWh og en effekt på mellom 250 og 300 MW. Investeringsomfanget er beregnet til i om lag tre milliarder kroner.

Prosjektplanene for Matre vindkraftverk blir presentert etter at NVE 1. april la fram utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land, og som Olje- og energidepartementet i etterkant har sendt på høring.

Planene ble presentert på et kommunestyremøte der også utbyggere, motstandere og tilhengere av prosjektet var godt representert. På møtet ble det vedtatt å oppnevne et utvalg som skal utarbeide en høringsuttalelse. Denne vil bli vedtatt på et kommunestyremøte 24. juni ifølge BKK.

Det er ikke sendt melding til NVE om prosjektet, og det vil ifølge BKK heller ikke bli gjort før endelig nasjonal ramme for vindkraft er vedtatt. Høringsfristen for den nasjonale vindkraftrammen er 1. oktober. Det er ifølge BKK tydelig motstand mot vindkraft i kommunen.

-Vi lytter til kommunen og legger vekt på lokale innspill, sier konserndirektør Olav Osvoll i BKK. -Nasjonal ramme legger opp til vindkraftutbygging i vårt nærområde, og det ønsker BKK å ta del i. Dersom vi trekker oss ut vil andre ta denne posisjonen, sier Osvoll.

Vindkraftparken er planlagt etablert i et område med nærhet til eksisterende infrastruktur, i et område som allerede er preget av vannkraftutbygging og kraftledninger. BKK og Zephyr har lagt vekt på å unngå de mest brukte turområdene.

Ifølge BKK vil utbyggingen på flere måter ha positive ringvirkninger lokalt. Næringslivet i Masfjorden vil i driftsfasen kunne levere varer og tjenester for om lag 40 millioner kroner, ifølge kraftselskapet.  

Eiendomsskatten på 17 millioner kroner tilsvarer omtrent kostnadene med å drive alle barnehagene i kommunen, ifølge konserndirektør Osvoll.