Høye kraftpriser bidro til positiv resultatutvikling i Salten Kraftsamband (SKS), Sunnfjord Energi og Østfold Energi i 2018. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Høy kraftpris betydde mest for den økonomiske resultatutviklingen i mange av landets energiselskaper i 2018. Årsrapportene fra tre av dem bekrefter inntrykket.

Både fra Sunnfjord Energi, Salten Kraftsamband og Østfold Energi er budskapet det samme. Høy kraftpris var den viktigste årsaken til positiv økonomisk resultatutvikling i 2018. Samtidig melder alle tre selskapene om stabil og lønnsom drift innen alle forretningsområder.

Samlet sett står de tre selskapene for et resultat etter skatt på 456 millioner kroner, som er en vesentlig forbedring fra året før. Styrene i selskapene foreslår at det blir utdelt et utbytte på til sammen 185 millioner kroner.

Sunnfjord Energi

Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 731 millioner kroner (2017: 593 millioner kroner). Årsresultatet ble på 163 millioner kroner (2017: 85 millioner kroner). Resultatet er historisk høyt, og henføres blant annet til høye inntekter fra kraftproduksjon, salg av eierandel i Stakaldefossen kraftverk og fusjon av kraftsalg med Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Østfold Energi

Selskapet oppnådde i 2018 en omsetning på 701 millioner kroner, som er en oppgang på 19 prosentsammenlignet med 2017. Resultatet etter skatt på 165 millioner kroner er en forbedring fra 2017 på 76 millioner kroner. Østfold Energi oppgir at de viktigste årsakene til den positive resultatutviklingen i 2018 er høye kraftpriser, solide resultater fra deleide selskaper samt interne kostnadsreduksjoner.

Salten kraftsamband (SKS)

Konsernets omsetning i 2018 nådde 827 millioner kroner (2017: 1028 millioner kroner). Resultatet etter skatt ble på 128 millioner kroner (2017: 44 millioner kroner). SKS oppgir at det gode resultatet blant annet har sammenheng med høye kraftpriser og effekt av interne omstillingsprosesser. Det blir oppgitt at årsresultatet, som tidligere år, er preget av høye innmatingskostnader og et voldsomt skattetrykk.